woensdag, 20. december 2006 - 12:30

Provincie sluit prestatieovereenkomsten

Friesland

Op woensdag 20 december heeft gedeputeerde Anita Andriesen prestatie-overeenkomsten gesloten met Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Beide diensten gaan in 2007 in opdracht van de provincie diverse projecten uitvoeren die gesubsidieerd worden met geld afkomstig uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van het rijk. Het is de eerste keer dat voor de uitvoering van het ILG prestatieovereenkomsten met de DLG en DR worden afgesloten.

Dienst Regelingen verzorgt vanaf januari 2007 de uitvoering van de subsidieregeling voor het ‘Programma Beheer’ voor de provincie. Dit is de subsidieregeling voor onder andere het agrarische natuurbeheer en het particuliere natuurbeheer. Met de Dienst Landelijk Gebied werkt de provincie al enkele jaren succesvol samen aan bijvoorbeeld landinrichtingsprojecten.

Landinrichting
De Prestatieovereenkomst met de DLG staat in het teken van de uitvoering van diverse landinrichtingsprojecten, in 2007 wordt ruim € 10 mln. aan deze projecten besteed. Het komende jaar komen de modulaire landinrichtingsprojecten Drachten en Achtkarspelen-zuid aan bod, omdat Fryslân vanuit het ILG geld beschikbaar krijgt.

De beschikbare rijksmiddelen worden in 2007 voor een belangrijk deel gebruikt voor de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur, zo kan worden gestart met de inrichting van de Alde Feanen. Dit geldt ook voor projecten in Zuidoost Fryslân, waar in Beekdal-Linde en Fochteloërveen de Ecologische Hoofdstructuur, zo’n 225 ha. wordt ingericht met veel aandacht voor de recreatieve inrichting.

Nieuwe projecten
In de gemeente Dongeradeel wordt een integraal project gestart om plannen te ontwikkelen en te realiseren op het gebied van de landbouw, de natuur, het water, de recreatie en de leefbaarheid. Het draagvlak voor dit project in de gemeente is groot.

Andere nieuwe projecten in 2007 zijn de aanpassingsinrichtingen voor de wegen ‘Centrale As’ en ‘N-381’. Daar worden gronden geworven en vrijgemaakt die nodig zijn voor de aanleg van de wegen. Deze wegen moeten op een goede manier worden ingepast in de nieuwe omgeving en het vaak kwetsbare landschap.

In Noordwest Fryslân wil de provincie vanuit gebiedsontwikkeling inspelen op de zoutwinningproblematiek. Voor de glastuinbouw Sexbierum wil de provincie zorgen dat de gewenste uitbreiding van het glastuinbouwareaal bij Sexbierum wordt gerealiseerd.

De DLG koopt hierbij gronden aan voor natuur, landbouw en bijzondere projecten zoals glastuinbouw en wegenaanleg. In 2007 zal ruim 300 ha. grond voor natuurdoelstellingen worden aangekocht. Daarnaast nog zo’n 120 ha. voor de verbetering van de landbouwkundige structuur in Fryslân.
Provincie:
Tag(s):