dinsdag, 12. december 2006 - 16:41

Provincie voert VROM-taken goed uit

Groningen

Uit onderzoek van de VROM inspectie Noord naar de provinciale uitvoering van de VROM-taken blijkt dat de provincie Groningen haar VROM-taken voor 85% adequaat verricht. Daarmee is de provincie Groningen de provincie met de hoogste graad van uitvoering van de tot nu toe onderzochte provincies.

De provincie Groningen is verheugd over deze conclusie. Het college van GS hecht veel belang aan een lerende organisatie en stelt in dat kader het onderzoek naar de uitvoering van de VROM- taken erg op prijs.

"De provincie Groningen kenmerkt zich als een professionele organisatie die wil stimuleren en op haar beurt ook bereid is om gestimuleerd te worden. Het is een organisatie die bereid is om te leren en te verbeteren waar zij dat mogelijk acht" meldt de VROM inspectie in haar rapport.

Het onderzoek richtte zich op de aan de provincie opgedragen taken op de VROM-gebieden ruimtelijke ordening, milieu en wonen. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen hebben betrekking op beleid, de programmering en de uitvoering van deze taken. Het gaat hierbij om omgevingsplanning, milieuvergunningverlening en -handhaving en bodemsanering. Het onderzoek gaat over de uitvoering van de VROM-taken in 2005, maar houdt ook rekening met verder gelegen oorzaken of toekomstige ontwikkelingen.

Het zwaartepunt van de verbeteracties ligt in Groningen, net als bij de andere provincies bij vergunningverlening en handhaving op milieugebied. Naar aanleiding van deze constatering is door de provincie opdracht gegeven tot het uitvoeren van een extra onderzoek. In dit onderzoek heeft de vraag centraal gestaan in hoeverre onveilige situaties bestaan bij de bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, waarbij het naleefgedrag van bedrijven centraal staat.
Provincie:
Tag(s):