woensdag, 30. augustus 2006 - 17:08

Provincies boos over afschaffen MEP

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland spreken in een brief aan minister Wijn van Economische Zaken hun boosheid uit over het abrupte stopzetten van de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).

In de brief aan de minister wijzen zij erop dat het vertrouwen van ondernemers en organisaties, die met enthousiasme, inzet en risico werken aan (de voorbereiding van) duurzame energieprojecten, hierdoor ernstig is geschaad. Dat heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van deze provincies tot een energieregio onder de vlag van Energy Valley.

Het abrupt stopzetten van de regeling heeft negatieve gevolgen voor tientallen projecten, gericht op biobrandstoffen, biogassen en windenergie. Veel van die projecten zijn al in een vergevorderd voorbereidend stadium. Voor een aantal projecten, zoals de mestvergistingsprojecten, leidt het op nul stellen van de MEP-subsidie zelfs tot stopzetting van deze projecten. Diverse initiatieven van zowel bedrijven als particulieren lijden hierdoor financiële en dus economische schade.

De colleges vinden de motivatie van het besluit om de MEP te stoppen moeilijk te begrijpen. Met de huidige subsidieaanvragen wordt de doelstelling van 9% duurzame energie in 2010 gehaald. Eén van de doelstellingen van de rijksoverheid is om samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties binnen 50 jaar een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat er in het jaar 2010, 9% duurzame energie is zien de colleges als eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Om de doelstelling te halen is vertrouwen in de overheid bij initiatiefnemers van duurzame energieprojecten doorslaggevend. Dat vertrouwen wordt met dit besluit om zeep geholpen.

De colleges doen een dringend beroep op de minister om het besluit te heroverwegen en de regeling te handhaven.
Provincie:
Tag(s):