woensdag, 20. september 2006 - 19:55

Raad van State en CPB kritisch over miljoenennota

Den Haag

Het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State hebben forse kritiek op de financiële uitkomsten van de Miljoenennota. Daar waar de oppositiepartijen nog matig kritisch zijn, halen de belangrijkste adviesorganen van het kabinet fors uit. Zowel het CPB als de Raad van State stellen, dat achter de schone schijn van hoogconjunctuur en de meevallende aardgasbaten een flinke verslechtering van het begrotingssaldo schuilt.

Enigszins trots meldde minister Zalm van Financiën een licht overschot op de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de raadgevers van de regering lijkt dat eerder ondanks, dan dankzij het meest recent gevoerde beleid van Balkenende III.
Het CPB nuanceert het succes van Zalm, door te stellen dat er dit jaar en volgend jaar slechts een kleine verbetering in het begrotingssaldo valt te bespeuren. Na correctie voor de factoren economie en aardgasbaten rest er verder een aanzienlijke verslechtering in de financiën van het rijk.

De rekenmeesters van het CPB zijn wel vol lof over het gevoerde beleid in de eerste helft van deze kabinetsperiode, maar de hogere uitgaven en lastenverlichtingen die nu volgen, maken 'de winst' voor een deel weer ongedaan.

Ook De Raad van State hekelt onder meer de keuze van het kabinet, om een deel van extra aardgasbaten aan te wenden voor lastenverlichting. de raad meent, dat met dit bedrag van 6 miljoen euro de regering zich de mogelijkheid ontneemt om een betere budgettaire uitgangspositie achter te laten.

De Raad van State benadrukt dat het overheidsbeleid de conjuncturele bewegingen niet extra moet versterken, maar deze juist hoort af te vlakken. De conjunctuur, die toch altijd al onrustig is, leidt bij de burger en ondernemingen tot onzekerheid, stelt de raad. Zij vervolgt met: 'Juist deze periode van economische voorspoed biedt bij uitstek de mogelijkheid om de overheidsfinanciën verder in balans te brengen.'

De door de huidige regering gemaakte keuzes laten in het ongewisse of een volgend kabinet wel 'voldoende ruimte' heeft om eigen beleid te ontwikkelen. Daarbij gaat het de raad vooral om de aanpak van structurele problemen als de vergrijzing, de hypotheekrenteaftrek en onhoudbare arrangementen van de verzorgingsstaat.

Volgens de Raad van State is er een samenstellend pakket van maatregelen nodig, waar men zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Wanneer niet steeds voor uitstel van maatregelen wordt gekozen, kunnen ingrijpende aanpassingen meer geleidelijk worden ingevoerd. Dat biedt voor de burgers en ondernemingen ruimte om zich tijdig op de veranderingen voor te bereiden en zich daarop in te stellen.
Categorie:
Tag(s):