donderdag, 6. juli 2006 - 9:54

Rampbestrijdingsplannen risicovolle bedrijven tijdig gereed

Regionaal

Voor alle Zeeuwse risicovolle bedrijven zijn sinds 1 juli rampbestrijdings-plannen ter toetsing ingeleverd bij de Commissaris van de Koningin. Het betreft zestien bedrijven waar opslag en bewerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en daardoor risico's voor de omgeving met zich meebrengen.

Deze bedrijven bevinden zich vooral in het Sloegebied en de kanaalzone Gent-Terneuzen. Met minister Remkes van BZK is op 19 januari in een bestuurlijk overleg met de Zeeuwse burgemeesters en de commissaris, afge-sproken dat de rampbestrijdingsplannen per 1 juli 2006 gereed moesten zijn.

De commissaris is verheugd dat de regio Zeeland deze belofte heeft kunnen nakomen. Met een jaar uitstel en een subsidie van provincie Zeeland is het uiteindelijk gelukt de plannen op 1 juli gereed te krijgen.

Om te voorkomen dat de plannen alleen op papier bestaan, speelt bij de toetsing de implementatie van de plannen een belangrijke rol. De gemeenten gaan met de betrokken partners aan de slag om de plannen te implementeren en regelmatig te oefenen.

Provincie en gemeenten werken hard om andere afspraken met de minister over veiligheid in Zeeland na te komen. Het gaat hierbij onder andere om de afspraken die voortkomen uit de eindrapportage Onderzoek Ongevallen en Rampenbestrij-ding Westerschelderegio, over de veiligheid op en om de Westerschelde en de opzet van de veiligheidsregio Zeeland.
Provincie:
Tag(s):