dinsdag, 14. februari 2006 - 12:38

Rapportcijfer Zeeland is 8,3 voor 0900-8844

De snelheid van beantwoording van het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP) is opnieuw verbeterd. Politie Zeeland beantwoordde in 88 procent van de gesprekken binnen 20 seconden en binnen 45 seconden zelfs in 94 procent van de gevallen. Het servicenummer 0900-8844 (geen spoed, wel politie) werd eind vorig jaar onderzocht en uit de analyse van het onder-zoeksbureau Telan blijkt dat het Servicecentrum van de Zeeuwse politie een rapportcijfer 8,3 krijgt.

Zeeland scoort sinds de invoering in 2000 hoog. De onderzoekers prezen het korps voor deze continuïteit. Met de uitkomsten voldeed politie Zeeland ook in 2005 aan de streefwaarde, zoals afgesproken in het Landelijk Kader (prestatiecontract) met de ministers van Binnenlandse Za-ken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie.

Politie Zeeland scoort met de andere korpsen vergeleken hoog. Slechts de korpsen Haaglanden en Gooi- en Vechtstreek scoorden met 8,4 hoger. Zes korpsen, waaronder Zeeland, scoorden een rap-portcijfer 8,3.

Het LTP werd beoordeeld op zes onderdelen: contact, informatie, probleemstelling, actiepunten, af-sluiting en professionaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de professionaliteit van de medewerk(st)ers van het Servicecentrum bijna optimaal is. Voor het wisselen van informatie is het rapportcijfer een 9, het luisteren en de interesse waarmee wordt geluisterd zijn bijna een 10 waard.

Ook zijn er nog een aantal verbeterpunten. Het stellen van gerichte tegenvragen, het samenvatten van het gesprek en de afsluiting van het gesprek kan nog beter.

Het LTP 0900-8844 is in september 2000 ingevoerd om de bereikbaarheid van de politie te vergroten en de afhandeling van de gesprekken te optimaliseren. 0900-8844 kan tegen lokaal tarief worden gebeld. Bellers worden via de postcode van het beladres direct doorverbonden met de politie in de betreffende regio.

Mobiele bellers, anders dan via KPN, krijgen contact met het Klpd in Driebergen en worden doorverbonden met het gewenste politiekorps. Voor acute hulpverlening is het gratis nummer 112 beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):