dinsdag, 20. juni 2006 - 23:31

Regenwater niet langer in riool

Zwolle

Als het aan het Zwolse college van burgemeester en wethouders ligt, zal het Zwolse regenwater meer en meer in de bodem geïnfiltreerd worden in plaats van rechtstreeks in het riool te verdwijnen. De lozing van het regenwater op het riool is om verschillende redenen niet wenselijk. Teveel regenwater heeft een nadelige invloed op het zuiveringsproces in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bovendien is de capaciteit van het riool niet berekend op een steeds groter aanbod van regenwater dat de klimaatsverandering met zich meebrengt.

Het Zwolse college stelt de raad voor, om bij elk bouwplan maatregelen die het regenwater in de bodem te infiltreren voor te schrijven. Het college wil de Zwolse Bouwverordening zodanig wijzigen, dat infiltratie van regenwater verplicht wordt. De huidige bouwverordening heeft die mogelijkheid niet.

Plicht en ontheffing
De nieuwe regels gelden voor een vergunningaanvrager die nieuwbouw of een uitbreiding van 30 m2 of meer realiseert. Bouwactiviteiten die slechts licht vergunningplichtig dan wel vergunningvrij zijn, vallen niet onder de nieuwe infiltratieplicht. In gebieden, waar infiltratie reeds algemeen wordt toegepast, dient in alle gevallen van nieuwbouw of uitbreiding te worden geïnfiltreerd.

Er komt wel een mogelijkheid van ontheffing van de infiltratieplicht. Bijvoorbeeld voor gevallen dat er sprake zou kunnen zijn van bodemverontreiniging of als de bodemgesteldheid ongeschikt is of als het perceel te klein is. In geval van een ontheffing krijgt de aanvrager wel kosten doorberekend. Dit zijn kosten die in relatie staan tot de kosten die de gemeente moet maken voor afkoppeling van het (dak)oppervlak.

Kosten
De kosten van infiltratie bedragen ca.€ 15,-/m2 dakoppervlak.

Invoering
Het is de bedoeling de nieuwe infiltratiemaatregel in te laten gaan twee maanden na het raadsbesluit. Als de raad ermee instemt, zal de maatregel vermoedelijk in november/december van dit jaar worden ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):