woensdag, 23. augustus 2006 - 21:01

'Roofvogels staan centraal'

Lelystad

Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en SOVON
Vogelonderzoek Nederland organiseren voor de derde maal het Vogelfestival. Vogel- en natuurliefhebbers van jong tot oud kunnen wederom hun hart ophalen. Het festival vindtn plaats in het centraal gelegen en vogelrijke natuurgebied de Oostvaardersplassen. Met nog meer stands, excursies, kunst en afwisselende evenementen. Het thema dit jaar is: roofvogels. Vorig jaar bezochten 9.000 bezoekers het Vogelfestival.

In 2004 stond de Vogeltrek centraal op het Vogelfestival, vorig jaar waren dat de moerasvogels. Dit jaar is gekozen voor het thema 'Roofvogels'. Nederland is voor veel roofvogels een belangrijk broed- en/of overwinteringsgebied. Een aantal soorten is inmiddels terechtgekomen op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. Op het Vogelfestival wordt daarom extra aandacht gevraagd voor de bescherming van roofvogels en hun biotoop. Rond het centrale thema worden diverse activiteiten georganiseerd. Het goede doel van het festival in 2006 is een roofvogelproject in het buitenland. De kunstenaars concentreren zich in het kader van het thema op de verschillende roofvogels zoals grauwe en blauwe kiekendief, ransuil, slechtvalk, steenuil, kerkuil, velduil, visarend en zeearend.

Tussen Almere en Lelystad ligt een uniek stukje natuur: de Oostvaardersplassen. Dit gebied dat voor het grootste deel uit water en moeras bestaat, is ontstaan bij de inpoldering van Zuid-Flevoland. De Oostvaardersplassen kennen een ongekende vogelrijkdom en trekt van aandacht van vogelaars uit binnen- en buitenland. Het is het leefgebied van de grootste kolonie lepelaars van Nederland. Vogels als de roerdomp, grote zilverreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen en blauwborst komen in het gebied broeden.

In het voor- en najaar doen veel sterns en steltlopers het gebied aan. In de winter bevolken wintertalingen, pijlstaarten, krakeenden, tafeleenden en kuifeenden de plassen. Vanuit de observatiehut in het gebied kunt u de vogels bewonderen zonder ze te verstoren.

Om verstoring van vogels en wild in het gebied zoveel mogelijk te voorkomen wordt het Vogelfestival speciaal eind augustus georganiseerd. Het broedseizoen is voorbij, alle jonge vogels zijn uitgevlogen en de massale vogeltrek moet nog op gang komen.

De grootste drukte tijdens het Vogelfestival concentreert zich op de parkeerplaats, alsmede in en om de Staatsbosbeheergebouwen aan de Kitsweg. Vanuit observatiehutten en vanachter kijkschermen in het gebied kan ongestoord (voor vogels en mensen) naar vogels gekeken worden.
Provincie:
Tag(s):