woensdag, 6. december 2006 - 11:53

Samenwerking belastingen gemeenten en WZE

Middelburg

Zes gemeenten ten noorden van de Westerschelde en waterschap Zeeuwse Eilanden onderzoeken de voordelen van samenwerking op het gebied van het heffen en invorderen van belas-tingen en de uitvoering van de Wet WOZ. In een eerste verkenning is bekeken wat samenwerking op de meest efficiënte wijze, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten maximaal financieel kan opleveren.

Die verkenning laat zien dat dit substantieel voordeel kan opleveren. De betrokken instanties hebben op basis hiervan besloten om verder te onderzoeken hoe dit financiële rendement van samenwerking kan worden gerealiseerd.

Bij de verkenning zijn de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen en het waterschap betrokken. De stuurgroep, waarin de portefeuillehouders financiën van de gemeenten en het waterschap zitten, heeft naar aanleiding van de verkenning vastgesteld dat de uitkomsten een goede basis vormen voor vervolgstappen.

Bij de verkenning is uitgegaan van het financieel meest gunstige scenario. Keuzes met betrekking tot klantvriendelijkheid en bijvoorbeeld het afstemmen van de verschillende geautomatiseerde systemen kunnen er evenwel toe leiden dat het daadwerkelijke financiële voordeel lager wordt. Een ambtelijke projectgroep gaat daarom met behulp van een adviesbureau de concrete uitwerking van de samenwerking onderzoeken.

In dit onderzoek zal onder meer worden vastgesteld welke uitgangspunten gelden voor samenwerking. Hierbij moet worden gedacht aan keuzes met betrekking tot de visie, missie, strategi-sche doelen, bevoegdheden, de taken van het samenwerkingsverband, de vorm van samenwerking enzovoort. Ook zal een blauwdruk van de nieuwe organisatie worden gemaakt.

Verwacht wordt dat het nader onderzoek in juni 2007 is afgerond en dat de besturen van de gemeenten en het waterschap vóór de zomer van 2007 een besluit nemen over het al dan niet gaan samenwerken op het gebied van belastingen.
Provincie:
Tag(s):