vrijdag, 15. september 2006 - 14:45

Schiphol mag gaan experimenteren met geluid

Amsterdam

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat experimenteren met nieuwe luchtvaartmaatregelen rond Schiphol mogelijk maakt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het aanpassen van vliegroutes of baangebruik. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de maatregelen voor beperking van geluidshinder snel in de praktijk op hun effect te testen. Als het experiment succesvol blijkt te zijn, kunnen de bestaande regels voor Schiphol daarna structureel worden aangepast.

De essentie van het wetsvoorstel is, dat vliegmethoden die naar verwachting minder overlast veroorzaken, kunnen worden getest. Voor een uit te voeren experiment geldt, dat er een vastgesteld doel en een tijdslimiet moet zijn en dat er niet meer geluidshinder wordt geproduceerd dan nu het geval is. Op dit moment kan alleen worden afgeweken van de regels bij groot baanonderhoud of bij een bijzondere of acute noodzaak.

Het wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van een verbetervoorstel van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Ook de Tweede Kamer heeft meerdere keren aangegeven voorstander te zijn van experimenten met ander route- of baangebruik.

De ministerraad heeft er, op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mee ingestemd om het wetsvoorstel, vergezeld van het advies van de Raad van State en een nadere rapportage, bij de Tweede Kamer in te dienen.
Provincie:
Tag(s):