donderdag, 11. mei 2006 - 8:41

Servicepunten voor Senioren

Meerssen

'Vermaatschappelijking van de zorg' staat in Limburg hoog op de agenda. Hiermee wordt bedoeld dat ook mensen met een functiebeperking zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Helaas is dit ideaal niet voor iedereen weggelegd.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke functie-beperking kunnen vaak niet (langer) zelfstandig wonen. Zij zijn afhankelijk van zogenaamde 'intramurale voorzieningen,' zoals een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Voor weer anderen is wonen in een verpleeg- of zorginstelling (nog) niet noodzakelijk, maar zij moeten dan wel kunnen beschikken over geschikte huisvesting en zorg (voorzieningen) op maat. Hierbij moet de zorg zoveel mogelijk naar de mensen toekomen. De gemeente heeft bij dit alles de rol van regisseur, maar werkt daarvoor samen met woningcorporaties, welzijnswerk, zorgaanbieders én zorgvragers.

De projectpartners hebben in maart een convenant onder-tekend. Een belangrijk aandachtspunt is het inrichten van zogenaamde 'woonzorgzones', waarin onder leiding van de gemeente nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om zorg op maat te waarborgen. De onderverdeling in woonzorgzones heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit zijn:

- Meerssen Rothem
- Bunde
- Geulle Ulestraten

Met ingang van dit jaar ontvangen de senioren (55-plus) die niet in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen een brief van de gemeente. Hierin worden de diensten van ouderenadviseur Corrie Spauwen aangekondigd.

Met de hulp van mevrouw Spauwen hoopt de gemeente senioren waar nodig een helpende hand te bieden. Zij wordt hiervoor ingehuurd van welzijnsinstelling Trajekt. De gemeente benadert de senioren per leeftijdscategorie. De oudste senioren komen als eerste aan de beurt. Zij zullen in de loop van dit jaar een brief ontvangen.

In elke woonzorgzone wordt een Servicepunt voor Senioren ingericht. De servicepunten worden bemand door medewerkers van Algemeen Maatschappelijk Werk en de ouderenadviseur.

De Servicepunten Meerssen Rothem en Bunde worden op zaterdag 13 mei 2006 officieel geopend door wethouder Jo Dejong. De officiële opening van het Servicepunt Meerssen-Rothem in Zorgcentrum Beukeloord vindt plaats om 13.30 uur.

De opening van het Servicepunt voor Senioren in Zorgcentrum De Wilgenhof te Bunde zal plaatsvinden om 15.00 uur. Belangstellenden kunnen dan kennismaken met de locatie, de mogelijkheden en vooral de mensen die het gaan doen.
Provincie:
Tag(s):