vrijdag, 14. juli 2006 - 9:33

Staatssecretaris positief over plan Zuidwestelijke Delta

Regionaal

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland hebben donderdag een ambitieuze agenda 'Kracht van de Delta' met mevrouw Schultz van Haegen, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besproken. Ze hebben hierbij gepleit voor een sterkere betrokkenheid van het Rijk bij het verder uitwerken van die agenda.

De economische en ecologische kwaliteiten in het unieke Deltagebied staan onder druk door de schaduwzijden van de Deltawerken. De Staatssecretaris heeft aangegeven gecharmeerd te zijn van de agenda. Daarbij heeft ze de intentie uitge-sproken om samen met de Provincies aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan het instellen van een programmabureau.

De provincies hebben de handen ineen geslagen, maar kunnen hun plannen niet realiseren zonder steun van het Rijk, zowel financieel als bij de uitvoering. Het Rijk is namelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de wateren in het Deltagebied.

Er is een aantal gebieden in de Delta die direct om aandacht vragen: blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer, een sterke vermindering van het getij in de Biesbosch, het verdwijnen van platen in de Oosterschelde of de capaciteit van een aantal dammen voor de scheepvaart. Het zijn de gevolgen van de Deltawerken. In combinatie met klimaatverandering vraagt dit om een actieve aanpak voor het Deltage-bied. In de ogen van de provincies moet de blauwgroene oase, de Delta, bewaard blijven en een tegenwicht bieden aan de stedelijke en industriële centra, zoals het Rijnmondgebied, West-Brabant en Antwerpen.

Ook moet rekening gehouden worden met Europese richtlijnen als de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De oplossing voor deze knelpunten ligt volgens de partijen in een innovatieve, gezamenlijke aanpak. De Zuidwestelijke Delta wordt hierbij gebruikt als experimenteerruimte voor het nieuwe waterbeheer, maar ook voor de uitdagingen die de veranderingen in het klimaat voor de Delta betekenen, zoals hogere waterstanden en drogere en nattere periodes.

In de nota Ruimte heeft het Rijk gevraagd aan de drie provincies om een uitwerking te maken voor de Delta in ruimtelijke en economische zin. Met deze agenda geven de provincies een eerste invulling aan deze vraag. Na het zomerreces zul-len de Provincies met elkaar bespreken hoe verder invulling wordt gegeven aan de agenda 'Kracht van de Delta'.
Provincie:
Tag(s):