donderdag, 12. oktober 2006 - 10:32

Stadslandbouw in Almere

Almere

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR uit Lelystad, heeft het eerste exemplaar van de brochure ‘Stad en landbouw: een vruchtbare combinatie’ uitgereikt aan wethouder Adri Duivesteijn van Almere. De brochure geeft de conclusies weer van een onderzoek naar de Almeerse behoefte aan stadslandbouw.

Duivesteijn heeft op basis van de conclusies aangegeven ’stadslandbouw’ mee te willen nemen in de nog te starten planologische studies voor Almere Oost. Voor de ontwikkeling van dit gebied vindt hij drie zaken belangrijk: De maakbaarheid van de stad, de organische stedenbouw en het particulier opdrachtgeverschap.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) verdiepte zich de afgelopen twee jaar in de behoefte van Almere naar een agrarische periferie. Het betrok een breed netwerk in deze studie, van bewoners tot maatschappelijke instellingen en van agrarisch ondernemers tot projectontwikkelaars.

De interesse voor het onderwerp was groot. Dit bleek bijvoorbeeld uit de hoge respons van de inwoners van Almere op een telefonische enquête. De respondenten zien landbouw als de bron voor rust, ruimte en natuur. Fiets- en wandelroutes door het landbouwgebied, boerenwinkels, restaurants en educatie scoren hoog in de beleving van Almere.

Voorwaarde is wel dat het landschap aantrekkelijk is, de afstand tussen de stadsboerderijen makkelijk overbrugbaar, de bedrijven toegankelijk zijn en dat de bedrijven interessante diensten en producten aanbieden.

Grensverleggend zijn woonvormen waarin landbouw en stadsuitbreiding vervlochten zijn. Dit vraagt om een nieuw beeld van de landbouw. De ondernemer wordt meer dan alleen de (lokale) producent van voedsel en grondstoffen. Hij kan ook leverancier van wonen en aan de omgeving gerelateerde diensten worden: winkel, zorg, opvang, horeca en educatie.

Daarnaast kan de ondernemer een rol spelen in het beheer van de woonomgeving, veelal goedkoper dan de bestaande instellingen. Landbouw als toekomstige leverancier van energie, als waterbuffer en verwerker van afvalstoffen uit de stad. Modern en duurzaam wonen dicht bij de stad in een agrarische omgeving, dat is Agromere.

Het onderzoek laat zien dat een aantal partijen een sleutelfunctie hebben bij het daadwerkelijk tot stand brengen van stadslandbouw: het bedrijfsleven, de grondeigenaren en de politiek/beleid.

Ten noorden van Almere liggen in potentie volop kansen voor verweving van agrarische en andere duurzame functies in combinatie met randstedelijk wonen. Voor de moderne burger mag wonen, werken en recreëren namelijk best door elkaar lopen. Groen wonen in de stedelijke periferie heeft een grote plus voor de moderne burger. De landbouw moet dan niet, zoals nu vaak het geval is in de vele stedelijke uitbreidingen, worden uitgesloten van deelname.

De brochure ‘Stad en landbouw: een vruchtbare combinatie’ is een product van het project De Smaak van Morgen, een door het Ministerie van LNV gefinancierd innovatieproject voor de landbouw. Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen UR en gecoördineerd door PPO in Lelystad.
Provincie:
Tag(s):