vrijdag, 22. september 2006 - 12:32

Start reconstructie traverse Oud-Vossemeer N656

Oud-Vossemeer

Maandag 2 oktober 2006 start de Provincie Zeeland met de reconstructie van de traverse Oud-Vossemeer waarbij maatregelen worden genomen om verkeershinder te beperken en veiligheid te verhogen. De weg wordt daarvoor afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via bebording. De werkzaamheden duren ongeveer tot 24 november 2006.

De maatregelen zijn bedoeld om de verkeershinder voor de bewoners van de aanliggende woningen te beperken en om de verkeersveiligheid te verhogen. De verkeershinder voor de bewoners van de aanliggende woningen wordt beperkt door de bestrating te vervangen door een asfaltverharding.

Verhoging van de verkeersveiligheid moet worden bereikt door het instellen van een 30-km zone ter plaatse van de bebouwing, het aanbrengen van 3 fysieke verkeersremmers en de weg optisch te versmallen door het aanbrengen van rode fietsstroken.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de bestaande bestrating, het aanbrengen van een asfaltverharding, het vernieuwen van de hoofdriolering inclusief de huisaansluitingen, het gedeeltelijk verbreden van het trottoir, het verbeteren van de bushalte en het verleggen van kabels en leidingen.

Het werk zal in twee fasen worden uitgevoerd waarbij per fase de weg volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de wegwerkers en om de werkzaamheden snel uit te kunnen voeren.

Tijdens de werkzaamheden zullen de aan de traverse liggende woningen met de auto niet bereikbaar zijn. Fase 1 is vanaf de Gankelweg tot de aansluiting van de Molenweg en zal naar verwachting 4 tot 6 weken duren. Fase 2 is vanaf de Molenweg tot de nieuwe bebouwde kom grens en duurt 2 tot 4 weken. Volgens planning zal het werk eind november gereed zijn.

Het verkeer wordt omgeleid via de Gankelweg – Coentjesweg – Vo-gelsangsedijk- Hiksedijk – v.v. De busroute van Connexxion en BBA wordt verlegd over deze route. Hierbij wordt een tijdelijke bushalte gecreëerd ter plaatse van de aansluiting van de Van Zeylstraat op de Hiksedijk. De bus-halte aan Onder de Molen komt tijdelijk te vervallen. De aansluitingen van de Molenstraat en onder de Molen op de traverse worden tijdelijk afgesloten. De Molenweg blijft zo lang mogelijk open en zal incidenteel worden afgesloten.

Tijdens de uitvoering van het project zal hinder voor het verkeer en de aan- en omwonenden van de traverse niet vermeden kunnen worden. De provincie vraagt begrip voor mogelijk overlast. Door slechte weersomstandig-heden of door onvoorziene omstandigheden kan een verschuiving in de planning ontstaan.
Provincie:
Tag(s):