woensdag, 18. oktober 2006 - 8:29

Stopzetting MEP frustreert 15 Gelderse energieprojecten

Arnhem

Door stopzetting van de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP), kunnen circa 15 (ver)gevorderde initiatieven voor biomassacentrales en windparken in Gelderland niet doorgaan. Deze conclusie leggen GS voor aan PS.

Ondanks een felle lobby, van onder andere Gedeputeerde Staten van Gelderlandm willen minister Wijn van Economische Zaken en de Tweede Kamer alleen een beperkte over-gangsfaciliteit bieden voor kleinschalige vergistingsprojecten. Wel heeft de Tweede Kamer de minister opdracht gegeven een nieuwe wettelijke regeling voor duurzame energie voor te bereiden. Initiatiefnemers in Gelderland houden over het algemeen vast aan hun plannen, zij het dat zij rekening houden met een vertraging van meerdere jaren. GS maken in een notitie aan Provinciale Staten een voorlopige balans op van het provinciale energiebeleid.

Zeker is dat de oorspronkelijke doelen voor windenergie en kleinschalige of decentrale bio-energie voor 2010 onhaalbaar zijn. Die doelen zijn opgenomen in de Energienota 2004-2007. Op dit moment wordt ambtelijk onderzocht wat dit betekent voor de totale Gelderse bijdrage aan de Kyoto-doelstellingen in 2010. Aan de hand van de resultaten van deze tussen-evaluatie zullen GS voorstellen doen voor een aangepast tempo bij het realiseren van de doelen voor windenergie en decentrale bio-energie.

De provincie merkt dat initiatiefnemers vertrouwen hebben dat in de toekomst weer voldoende financiële prikkels komen voor investeringen in wind en biomassa. De nieuwe wettelijke regeling van het Rijk is daarin een belangrijke factor; deze regeling zal meer nadruk leggen op technologische innovatie en rendementsverbetering dan de MEP. Windenergie is nu al minder afhankelijk van subsidies. Door de explosieve groei in plaatsing van windturbines wereldwijd maar vooral in Europa, is de verwachting dat nieuwe windparken ergens tussen 2010 en 2020 zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd. Op gebied van bio-energie kunnen projecten ‘slimmer’ en daarmee meer rendabel worden.

De ondersteuning van initiatieven blijft volgens GS onverminderd nodig. Er is nu eenmaal een lange adem nodig om duurzame energievoorziening te ontwikkelen.

Bij windenergie blijft de inzet dat gemeenten windparklocaties in bestemmingsplannen opnemen. Bij bio-energie zal de provincie met initiatiefnemers samenwerken om projecten dáár op te zetten waar de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa met het hoogste (financiële en energetische) rendement kan plaatsvinden.

Dit zal soms vereisen dat innovatieve samenwerkings-verbanden worden gesmeed. Gedeputeerde Staten laten onderzoeken in welke gevallen een financiële bijdrage van de provincie mogelijk en wenselijk is zodat het ontwikkelings-tempo er bij bio-energie in blijft. De notitie wordt 6 december behandeld in PS.
Provincie:
Tag(s):