donderdag, 5. oktober 2006 - 9:41

Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in Drenthe

Assen

Handhaving van de leerplicht staat hoog op de agenda van het Openbaar Ministerie (OM) Assen. In dat kader heeft het OM Assen de notitie ‘Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim arrondissement Assen’ opgesteld. Deze notitie is onlangs verstuurd naar alle scholen, leerplichtambtenaren en ketenpartners in Drenthe.

Spijbelen kan een signaal zijn voor achterliggende problematiek bij jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat criminele jongeren hun loopbaan vaak beginnen met schoolverzuim. Bestrijding van schoolverzuim is dus het middel bij uitstek om in een vroegtijdig stadium individuele problematiek aan te pakken en de kans op een mogelijk beginnende criminele carrière te verkleinen.

Bij de strafrechtelijke aanpak staat centraal dat het verzuim zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeilijker het is voor een jeugdige om de schoolgang te hervatten. Het hulpverleningstraject en de leerplichtambtenaar worden hierbij ook zo vroegtijdig mogelijk ingeschakeld. De nieuwe aanpak betekent niet dat iedere leerplichtzaak voor de rechter komt. Bij een korte verzuimperiode kan ook een Halt afdoening of een OM afdoening worden opgelegd.

Snel optreden bij spijbelaars is alleen mogelijk indien scholen een goed verzuimregistratiesysteem hebben en het verzuim tijdig melden aan de leerplichtambtenaar. Een school is daartoe ook wettelijk verplicht, anders overtreedt de school de Leerplichtwet. Mocht een school verwijtbaar nalatig zijn (bijv. door een onvoldoende registratiesysteem), dan kan het OM proces-verbaal opmaken tegen de school.

Uniek in de aanpak van het OM Assen is dat leerplichtzaken waarbij het gaat om signaalverzuim van jeugdigen (jonger dan 12 jaar) worden ingebracht op het casusoverleg. Door deze zaken op het reguliere casusoverleg (waarin de jeugdzaken worden behandeld) aan te brengen, worden de zaken sneller onder de aandacht gebracht van Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming. Zij kunnen dan gericht actie ondernemen. Kortom het hulpverleningstraject en de spilfunctie van de leerplichtambtenaar worden nu nadrukkelijker ondersteund door de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim in Drenthe.
Provincie:
Tag(s):