zaterdag, 8. juli 2006 - 14:59

Studie naar nevengeul van de IJssel

Zwolle

De gemeente Zwolle onderzoekt de mogelijkheden om met een nevengeul meer ruimte voor de IJssel te creëren bij de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Dit is een gevolg van het landelijk plan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Ruimte voor de Rivier. De extra ruimte is vooral nodig bij hoge waterstanden. De verwachting is dat de rivier in toenemende mate extreem grote hoeveelheden water moet afvoeren.

Ruimte voor de Rivier wordt in Zwolle gerealiseerd door het aanleggen van een nevengeul. Op welke manier dat het beste kan, wordt nu nader onderzocht. In het onderzoek wordt ook gekeken of vergraving van de uiterwaarden en het bergen van niet verkoopbare grond in een zandwinplas tot de mogelijkheden behoort.

De rivierverruimende maatregel van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden heeft de landelijke Koploperstatus. Een vergelijkbare status heeft de maatregel Dijkverlegging Westenholte, een project dat de provincie Overijssel trekt namens Verkeer en Waterstaat

Doel van het onderzoek is een Strategische Milieu Beoordeling (SMB). Daarin wordt uitgebreid stilgestaan bij het milieubelang van de plannen. De SMB zal in ieder geval aangeven wat de gevolgen voor bodem en water zijn indien besloten wordt tot de vergravingen. Beschermde gebieden en de flora en fauna worden erin beschreven. De SMB voert ook een passende beoordeling uit volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

De SMB, zo stelt het college, moet tevens een voor het publiek duidelijke samenvatting bevatten. Daarin staan de belangrijkste milieugevolgen per planalternatief weergegeven. Tevens beschrijft het de maatregelen die nodig zijn om de milieugevolgen te minimaliseren.

De planstudie wordt dit najaar afgerond. Daarna vindt er besluitvorming plaats door gemeente en ministerie en worden de plannen gedetailleerd uitgewerkt.

Aanbesteding en uitvoering zullen, naar verwachting, niet voor 2011 plaats vinden.
Provincie:
Tag(s):