dinsdag, 5. december 2006 - 14:04

Subsidie voor bodemsanering bedrijven

Voor de sanering van ernstige bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen kunnen bedrijven subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. Eén van de voorwaarden is dat de aanmelding van de locatie plaatsvindt voor 1 januari 2008.

Om de omvang van de bodemverontreiniging in Nederland in kaart te brengen zijn in het kader van het Nationale Milieubeleidsplan 3 (NMP3) archiefinventarisaties uitgevoerd. Bij deze inventarisaties is gekeken naar mogelijke bodembedreigende (bedrijfsmatige) activiteiten die zijn opgenomen in bijvoorbeeld Wet milieubeheer vergunningen of Algemene maatregelen van bestuur Wet milieubeheer (voorheen Hinderwet), archieven van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Met behulp van archiefinventarisaties heeft het Ministerie van VROM bekeken waar nog iets aan de bodem moet gebeuren, bijvoorbeeld het uitvoeren van een bodemonderzoek of een bodemsanering. Deze inventarisatie van locaties wordt het ‘Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging’ genoemd. Op een aantal verontreinigde locaties binnen de gemeente Kapelle is op dit moment een Kamer van Koophandelinschrijving aanwezig.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat op een locatie waar nu een drogist zit vroeger een benzinepomp heeft gestaan. In 2030 moeten uiteindelijk alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging zijn gesaneerd dan wel beheersbaar zijn gemaakt.

Voor de sanering van ernstige bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen kan op basis van het ‘Besluit financiële bepalingen bodemsanering’ een subsidie worden aangevraagd bij de Provincie Zeeland. Eén van de voorwaarden is dat de aanmelding van de locatie plaatsvindt voor 1 januari 2008, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat door bijzondere omstandigheden aanmelding voor die datum niet mogelijk was.

Om de bedrijven erop te wijzen dat de subsidiemogelijkheid bestaat en de aanmelding voor 1 januari 2008 plaats dient te vinden, informeren wij u via deze weg. De aanmelding waarborgt de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie, maar betekent niet dat het bedrijf er ook recht op heeft.

Meer informatie over het Besluit financiële bepalingen bodemsanering is te vinden op de websites www.senternovem.nl/bodemplus en www.vrom.nl en bij provincie en gemeente.
Provincie:
Tag(s):