woensdag, 19. april 2006 - 9:23

Subsidie voor spektakel in de Achterhoek

Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft € 99.963,- subsidie toegekend aan de stichting Achterhoek Spektakel. Met deze bijdrage wordt een tiendaags evenement in de Achterhoek gestimuleerd en daarmee het culturele leven en de betrokkenheid van de bewoners in deze streek versterkt. In totaal hebben GS 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan acht plattelandsprojecten.

Met het project Spektakel Toer in de Achterhoek wil de organisatie de samenhang, tussen de betrokken gemeenten, ondernemers en culturele organisaties, vergroten. De verschillende activiteiten op het gebied van theater en muziek zijn voor zowel de lokale bevolking aantrekkelijk als voor recreanten en toeristen. Het evenement vindt plaats in de eerste weken van de zomervakantie.

De gemeente Wijchen ontvangt € 300.000,- subsidie voor het realiseren van een Kulturhus in Bergharen. Hiermee wordt in het dorp een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud gecreëerd met voorzieningen op het gebied van educatie, zorg, welzijn, cultuur en dienstverlening. Het Kulturhus wordt gebouwd op een centrale plek, tussen de basisschool en de gymzaal en opent vermoedelijk in het najaar van 2007 zijn deuren.

De gemeente NederBetuwe ontvangt € 29.806,- subsidie voor het opstel-len van een plan van aanpak voor het versterken van de laanboomsector in de Betuwe. De laanboomsector heeft een belangrijke sociale en economische betekenis in de gemeente NederBetuwe. Er zijn momenteel 120 kwekers en handelsbedrijven die laanbomen kweken. Het plan beschrijft onder andere hoe de marktpositie van de laanboomsector versterkt kan worden, hoe de ruimtelijke structuur doelmatiger ingericht kan worden en hoe de duurzaamheid kan worden vergroot.

Waterschap Vallei en Eem ontvangt ruim 1 miljoen euro subsidie van Rijk en provincie voor het herstel van de Oosterbeekse beken. Met dit bedrag wordt het beeksysteem dusdanig ingericht dat het voldoet aan de ecologische en cultuurhistorische waarden en rekening wordt gehouden met de recreatieve waarde van de beek. De huidige toekenning vervangt de eerdere toezegging voor subsidie omdat er meerkosten en vertraging zijn opgetreden door het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Zodra deze zijn verwijderd, kan het herstel aan de beek worden uitge-voerd.
Provincie:
Tag(s):