woensdag, 13. september 2006 - 11:49

Subsidieprogramma voor economische stimulering

Zeeland

Zeeuwse ondernemers kunnen met subsidie van de Provincie Zeeland een project starten dat de duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse economie stimuleert. Projecten die aansluiten bij de beleidsthema's die door de provincie zijn vastgesteld in het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan (PSEB) en die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen komen voor subsidie in aanmerking.

Bij goedkeuring van de plannen stelt de Provincie maximaal 50% van de te maken kosten ter beschikking.

Tweemaal per jaar, te weten 1 april en 1 oktober, sluit de Provincie Zeeland de zogenoemde tenderprocedures voor het indienen van aanvragen. Dit jaar is de sluitingsdatum bij uitzondering uitgesteld tot 1 november. Aanvragers kunnen een uitgebreide folder en een aanvraagformulier vinden op de site www.zeeland.nl/pseb of deze aanvragen via het secretariaat van de afdeling economie tel: 0118-631671.

Vijf centrale beleidsthema’s uit het PSEB vormen de komende jaren de ruggengraat voor de provinciale koers, zijn relevant voor alle economische sectoren en zorgen voor een brede, sectoroverstijgende afstemming van beleid. De thema's zijn: Ruimte voor bedrijvigheid, duurzaamheid, innovatie en kennistransfer, arbeidsmarkt en scholing en promotie, acquisitie en imagoverbetering.

De vijf thema’s zijn vertaald naar beleid voor alle Zeeuwse economische sectoren: landbouw, visserij en aquacultuur, havens en industrie, recreatie en toerisme, MKB en wooneconomie. Voor projecten en ideeën die aansluiten bij bovengenoemde beleidsthema’s en een bijdrage kunnen leveren aan een evenwichtige groei en duurzame ontwikkeling van onze economie, binnen één of meer van de economi-sche sectoren, stelt de Provincie subsidie beschikbaar via het uitvoeringsprogramma PSEB.
Provincie:
Tag(s):