woensdag, 17. mei 2006 - 12:27

Tegemoetkoming leerlingenvervoer

Tholen

Ouders van leerlingen die vallen onder de wet op het Primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs maken wij hierbij attent op de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Tholen.

Op grond van deze verordening kunnen ouders/verzorgers in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerkosten van het schoolbezoek van hun kind(eren) en wel in de volgende situaties:

Als uw kind een basisschool bezoekt die meer dan 6 km of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt die meer dan 4 kilometer van de woning is gelegen. Uitzondering hierop is in geval van overwegende bezwaren tegen de openbare school die dichterbij gelegen is dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij gelegen zijn;

Indien uw kind een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra bezoekt;

Indien uw kind een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs als bedoeld in deel II van de Wet op het voorgezet onderwijs bezoekt;

Indien uw kind een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap heeft en als gevolg hiervan niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer kunt u bekostiging aanvragen voor het bezoek van het basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

In 1999 is de ouderlijke bijdrage vervangen door het zogenaamde drempelbedrag. Invoering van het drempelbedrag houdt in dat de kosten van het vervoer tot aan de vastgestelde kilometergrens van 6 kilometer voor rekening van de ouders komen.

De hoogte van het drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van de kosten van het openbaar vervoer voor een afstand van 6 kilometer. In het schooljaar 2006 – 2007 bedragen de kosten € 393,- zijnde de kosten van een jeugdkaart met twee sterren. Het drempelbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Alleen ouders van leerlingen die een reguliere school voor basisonderwijs bezoeken en in 2004 gezamenlijk een belastbaar inkomen van meer dan € 21.600,- hadden moeten een drempelbedrag betalen. De gemeenteraad heeft besloten om voor gezinnen die in een schooljaar voor meer dan 2 kinderen een drempelbedrag moeten betalen een reductieregeling in te voeren.

De reductie bedraagt voor het derde kind 33% van het drempelbedrag en vanaf het vierde kind 50% van het drempelbedrag.

Om voor het schooljaar 2006 – 2007 voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de vervoerkosten in aanmerking te komen dient u vóór 1 juni aanstaande een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur.
Provincie:
Tag(s):