vrijdag, 14. juli 2006 - 11:28

Toekomstplannen Almere

Almere

Wat kan de Almeerder de komende vier jaar van het gemeentebestuur verwachten? Het antwoord op die vraag is verwoord in het Werkplan 2006-2010, dat donderdagavond door het college aan de gemeenteraad werd aangeboden.

Aan dit werkplan hebben ook organisaties uit de stad een bijdrage geleverd. Tevens zullen zij bij de uitvoering een rol spelen. Het plan benoemt doelstellingen waarvan de vaststelling in overleg met de raad moet plaatsvinden.

Daarbij is in september aan de orde of de belangrijkste doelstellingen zijn opgenomen. Bij de behandeling van de begroting wordt vervolgens de vraag beantwoord of de raad voor alle hieraan gekoppelde maatregelen geld kan en wil bestemmen.

De raad kan het werkplan tijdens het zomerreces bestuderen. Begin september kan zij in debat met het college de doelstellingen bijstellen en prioriteiten bepalen. Daarnaast ligt de vraag voor of in het werkplan voldoende aanknopingspunten zijn opgenomen om de raad haar controlerende taak goed te kunnen laten uitoefenen.

Almere moet verder uitgroeien tot een volwaardige stad. Daarvoor is onder meer groei van de werkgelegenheid nodig. Maar ook uitbreiding van het onderwijsaanbod en betere voorzieningen voor iedere Almeerder: iedere inwoner van de stad moet de kans krijgen om mee te doen.

Naast deze, en tientallen andere doelstellingen, krijgen onderwerpen als veiligheid, het onderhoud en beheer van de stad veel aandacht in het werkplan van het college.

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren zoekt het college vanaf het begin naar ruimte voor verschillende vormen van samenwerking met de stad en haar organisaties. Daarbij ligt de nadruk op waar betrokkenen goed in zijn en zelf initiatief in kunnen nemen.

De voorstellen kosten rond de 83 miljoen euro. Een groot deel van de benodigde middelen is inmiddels gevonden, maar de komende maanden wordt verder gezocht naar de benodigde financiële ruimte. De afweging om wel of niet budget vrij te maken voor alle maatregelen die worden voorgesteld, wordt gemaakt bij de behandeling van de begroting.

Elk jaar zal daarnaast een tussentijdse evaluatie van de resultaten plaatsvinden. Op grond daarvan kan de uitvoering van het Werkplan worden bijgesteld.
Provincie:
Tag(s):