vrijdag, 3. november 2006 - 9:12

Toerisme krijgt impulsen in Renkumse Poort

Renkum

Nieuw ontwikkelingsplan biedt zicht op kansen en grenzen
Het college heeft het zogeheten Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) vastgesteld. Aansluitend zal het college, via de commissie Leefomgeving van 14 november, het plan aan de raad op 29 november a.s. ter vaststelling aanbieden.

De Renkumse Poort is de benaming voor het gebied ten noordwesten van de A50. De grote lijn van de ontwikkelingen voor dit gebied wordt al enige tijd bepaald door het project Renkums Beekdal. Dat heeft tot doel het vroegere industrieterrein Beukenlaan in het Renkumse beekdal om te vormen tot nieuwe natuur. Daarmee krijgt dit gebied de functie van ecologische verbindingszone; een groene route waarlangs planten en dieren vanaf de droge Veluwe naar natte uiterwaarden van de Rijn kunnen trekken.

Het TROP beschrijft kansen om toerisme en recreatie te verstreken en gaat uit van vier thema’s. Als eerste is dat de Slag om Arnhem/oorlogsgeschiedenis die in dit deel van de ge-meente Renkum nog weinig wordt getoond. Een volgende kans is een vernieuwend en ‘experimenteel’ aanbod door culturele instellingen. Ook ondernemers op het vlak van recreatie kunnen zo’n aanbod ontwikkelen. Tenslotte bieden ook de hotels en campings mogelijkheden voor alternatieve, vernieuwende producten, al dan niet in relatie met de eerdergenoemde thema‘s.

Het college wil zich in de verdere uitvoering hiervan als regisseur opwerpen. Overleg en afstemming met de instellingen en bedrijven in het gebied zijn voor het college belangrijke aandachtspunten.

Het TROP bevat ook een uitgewerkte beschrijving van het gebied die uitgaat van de bestaande kwaliteiten van het landschap. Daar zijn uitspraken aan gekoppeld over welke ont-wikkelingen ten aanzien van toerisme en recreatie wel of juist niet gewenst zijn om die landschappelijke waarden in stand te houden.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het zogeheten Landschaps Ontwikkelingsplan voor het hele buitengebied van Renkum vastgesteld. De daarin geformuleerde voorstellen zijn over-genomen en deels verder uitgewerkt in het TROP. Voor één deelgebied binnen de Renkumse Poort is zelfs al een gedetailleerd plan gemaakt dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Het gaat om het gebied ten noordwesten van de Bennekomse- en Telefoonweg net buiten de bebouwde kom van Renkum. Dit gebied is zeer in trek bij de Renkumse bevolking voor het maken van een ommetje, het nuttigen van een snack of het trainen van honden.

Met een aantal beperkte ingrepen, die voor het merendeel op basis van gemeentelijke cofinanciering met externe gelden kunnen worden bekostigd, kan de aantrekkelijkheid van dit gebied wor-den vergroot. Het iets westelijker gelegen landgoed Quadenoord is het volgende deelgebied dat voor zo’n uitwerking aan de beurt komt. Daar werkt de gemeente samen met de particuliere eigenaren van dit deelgebied.
Provincie:
Tag(s):