donderdag, 4. mei 2006 - 11:05

Twentse automobilist heeft positieve afwijking

twente

Ieder jaar onderzoekt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) de effecten van verkeershandhaving op de beleving en het gedrag van weggebruikers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNS NIPO, dat hiervoor ruim 6.000 mensen interviewt

De resultaten van het onderzoek over 2005 zijn begin april definitief geworden. Samengevat kan worden gesteld, dat verkeershandhaving over de gehele linie aan draagvlak wint, dat de controles (nog) bekender zijn geworden en dat de subjectieve pakkans is gegroeid. Helaas leidt dit niet altijd tot een verandering in het ‘eigen gedrag’. Verkeershandhaving blijft dus noodzakelijk.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen significante verschillen met betrekking tot de mate waarin automobilisten uit de politieregio Twente zich onveilig in het verkeer hebben gedragen. Net als vorig jaar overschrijden Twentenaren minder vaak de snelheidslimiet op de 50 kilometerwegen dat de gemiddelde Nederlandse automobilist. Daarnaast rijden Twentenaren minder vaak onder invloed van alcohol dan de gemiddelde Nederlandse automobilist. Het gebruik van de beveiligingsmiddelen heeft een significant positieve afwijking van het landelijke gemiddelde.

Roodlicht:

Hoewel het eigen roodlicht gedrag niet is veranderd, vindt 95% roodlichtcontroles (heel) zinvol
Minder mensen denken dat de pakkans bij het rijden door rood licht (zeer) klein is: van 55 % in 2004 naar 50 % in 2005
De bekendheid van roodlichtcontroles is toegenomen: van 62% in 2004 naar 66% in 2005

Dragen van de bromfietshelm
Iets minder mensen dragen de helm: 93,0 in 2005, t.o.v. 93,3% in 2004
80 % van de bromfietsbestuurders is het eens met de helmplicht. Opvallend is dat van deze categorie 97% de helm ook daadwerkelijk draagt. Van de bromfietsbestuurders die het niet eens zijn met de helmplicht, draagt slechts 71 % een helm.
Het aantal bromfietsbestuurders dat iets van de politiecontroles vernomen heeft is opvallend afgenomen van 68% in 2004 naar 53% in 2005. De pakkans wordt, door de categorie die er niet van vernomen heeft, klein ingeschat

Gordel
Meer mensen dragen gordel. Bij korte ritten draagt 81% van de automobilisten altijd een gordel (dit was 78% in 2004), terwijl dit bij lange ritten 94% is (was 93%).
Meer mensen vinden de gordelcontroles (heel) zinvol. Vorig jaar was dat nog 82%, in 2005 is dag 83 %.
Weinig mensen schatten de pakkans bij het niet dragen van de autogordel (zeer) groot in: 18% (in 2004: 16%).
De bekendheid van gordelcontroles is toegenomen: van 62% in 2004 naar 66% in 2005.

Snelheid
De acceptatie van de geldende maximumsnelheden is de gemiddeld hoog:
Binnen de bebouwde kom: 77 % vindt de maximale snelheid binnen de bebouwde kom precies goed, 15% wil dit verlagen
Op 80 km-wegen: 82% vindt de snelheid goed of wil dit verlagen
Op 100/120 km-wegen: acceptatie is hier het laagst, ondanks een lichte toename: 45% vindt dat hier harder gereden mag worden. Toch rijdt circa 28% van de automobilisten regelmatig, vaak of heel vaak te hard. In 2004 was dit percentage nog 27%. De stijging is te verklaren door de toename van het aantal overtreders (vaak of heel vaak) op de autosnelwegen. Daar is het percentage toegenomen van 19% tot 21%.
Het aantal automobilisten dat de snelheidscontroles in het algemeen zinvol vindt, is toegenomen van 75% tot 76%. Het aantal automobilisten dat deze controles niet zinvol vindt stijgt echter ook: 17% naar 18%.
49% van de automobilisten vindt het moeilijk om een snelheidscontrole te ontlopen. Dat was vorig jaar 48%.
Gaf vorig jaar 32% van de automobilisten aan geconfronteerd te zijn met trajectcontrole, in 2005 was dat 46%.

Rijden onder invloed
Meer mensen geven aan wel eens op of over de wettelijke grens voor alcoholgebruik en verkeersdeelname te gaan: van 17% naar 20%.
Bijna iedereen is overtuigd van het nut van alcoholcontroles: 99%.
Ongeveer 57% ervaart de pakkans bij het rijden onder invloed als (zeer) klein, dit was 61%. Slechts 15% acht deze pakkans als groot.
Het bereik van alcoholcontroles lag in 2005 op 74% tegen 73% het jaar daarvoor.
Provincie:
Tag(s):