woensdag, 26. april 2006 - 14:32

Uitbreiding Schiphol alleen zonder extra geluidshinder

Amsterdam

Alleen als de geluidsoverlast voor bewoners in het buitengebied afneemt, kan Schiphol zich op termijn verder groeien. Deze keiharde koppeling heeft het kabinet in haar standpunt over Schiphol vastgelegd. Bovendien kunnen de bewoners in het buitengebied rekenen op handhaafbare bescherming. Omdat de precieze effecten van de voorgenomen maatregelen nog wel nader onderzocht moeten worden, valt het definitieve besluit omtrent Schiphol pas dit najaar.

Het kabinet garandeert dat zij er alles aan blijft doen om de hinder terug te dringen. Dat geldt vooral voor de bewoners van het buitengebied, waar zo'n 350.000 mensen dagelijks hinder van Schiphol ondervinden. Overschrijding van geluidsnormen op sommige plekken (handhavingspunten) kan alleen indien dit elders wordt gecompenseerd (saldering). Maar altijd dient een gelijkwaardige of betere bescherming tegen geluidsoverlast wordt geboden dan in eerdere besluiten is vastgelegd.

In overleg met de luchtvaartsector stelt het kabinet een convenant op, waarin harde en handhaafbare maatregelen worden vastgelegd. Het kabinet denkt onder meer aan technologische vernieuwing, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen. Met de uitvoering van het convenant wil het kabinet vasthouden aan de tendens van de afgelopen vijftien jaar.
Provincie:
Tag(s):