zaterdag, 15. juli 2006 - 9:47

UMTS mast Tholen

Tholen

Naar aanleiding van de gerezen onrust over de GSM-mast bij het Waterfront, heeft gemeente Tholen zich de afgelopen maanden verdiept in de UMTS-problematiek. In dat kader zijn een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor de bevolking. Inmiddels zijn de resultaten van het Zwitsers onderzoek gepubliceerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat er geen enkel verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan UMTS-signalen bestaat.

Dit onderzoek richtte zich met name op kortstondige blootstelling aan UMTS-straling. Onderzoekers wijzen er nadrukkelijk op dat 'geen conclusies mogen worden getrokken over gezondheidsrisico's als gevolg van het gebruik van UMTS-mobieltjes of als gevolg van langdurige, chronische blootstelling door UMTS-basisstations.´ Staatssecretaris van Geel concludeert dat de onderzoeksresultaten ´dusdanig helder en eenduidig zijn dat zij de maatschappelijke ongerustheid kunnen wegnemen´.

Het college erkent dat hij met deze conclusie voorbij gaat aan mogelijke effecten op lange termijn.

In een brief aan de Tweede Kamer, kenmerk SAS-20062722457, n.a.v. de uitkomst van het Zwitsers onderzoek, schrijft de staatssecretaris m.b.t. verantwoordelijkheid het volgende: ´Het behoort in deze lijn tot mijn verantwoordelijk-heid om te beoordelen of de plaatsingsvoorwaarden in combinatie met de Europees vastgelegde normen voor antennes voor mobiele telefonie , de gezondheid en welbevinden voor burgers waarborgen.

Hoewel daar in lokale discussie wel eens misverstand over bestaat is die beoordeling dus geen verantwoordelijkheid voor gemeentelijk of provinciaal bestuur.´

Uit bovenstaande blijkt dat lokale overheden geen enkele ruimte wordt gelaten hierin enige verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor de gemeente Tholen zijn de uitspraken van de Rijksoverheid in dezen leidend en bindend. Wel geeft de staatssecretaris in eerder genoemde brief aan, dat indien informatie beschikbaar komt die aanleiding geeft om de plaatsingsvoorwaarden dan wel de producteisen van UMTS-antennes aan te scherpen, hij direct in actie zal komen en de leden van de Tweede Kamer daarover direct zal informeren.

Het bovenstaande in aanmerking genomen concludeert gemeente Tholen dat:

1. gemeenten geen bevoegdheid hebben om plaatsing van antennes te verbieden.

2. bij het plaatsen van nieuwe masten hoger dan 5 meter operators een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente en dit moment aangegrepen kan worden om de plaats van de mast ter discussie te stellen.

3. gemeente Tholen geen mogelijkheden heeft om verplaatsing van de mast bij Waterfront af te dwingen en geen invloed kunnen uitoefenen op het zendvermogen.

4.gemeenten geen bevoegdheid hebben om C2000-installaties te laten verplaatsen.
Provincie:
Tag(s):