donderdag, 9. februari 2006 - 16:32

Utrecht gaat wegen nat houden voor beter leefmilieu

Utrecht

Om de luchtkwaliteit in de directe omgeving van drukke verkeerspunten in de stad te verbeteren, wil gemeente Utrecht tijdens droge perioden op diverse locaties het wegdek in de spitsuren met water gaan besproeien. Het nathouden van het drukbereden wegdek heeft vooral tot doel de hoge concentratie fijn stof (PM10) in de nabijheid van drukke verkeerspunten te laten afnemen.

Om de effectiviteit van deze maatregel te testen, start gemeente Utrecht in 2007 een proef. Het voornemen om zogenoemde knelpuntlocaties met water te gaan besproeien, is onderdeel van een daadkrachtig en evenwichtig actieplan waarin Utrecht een reeks van maatregelen aankondigt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Naast het nathouden van de drukste verkeerspunten in de stad, zet gemeente Utrecht in op het instellen van milieuzones voor vrachtverkeer, het verbeteren van de inzet van transferia, het aanscherpen van het parkeerbeleid, het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en het stimuleren van het fietsgebruik in de stad. Utrecht geeft in het Ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006 - 2010 ook aan het eigen wagenpark te willen verschonen, routes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te willen aanleggen en bij de toekomstige ondertunneling van het Westplein zoveel mogelijk in te zetten op het boeken van milieuwinst. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van afzuiginstallaties en het filteren van lucht uit de tunnel.
Provincie:
Tag(s):