maandag, 17. juli 2006 - 15:58

Veerman houdt visserijregels tegen het licht

Den Haag

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) licht de hele visserijregelgeving door om te komen tot overzichtelijke, toegankelijke en moderne regelgeving.

De bestaande regelgeving wordt op de volgende punten bekeken: vermindering van regelgeving, vereenvoudiging van regelgeving, vermindering van administratieve lasten,
schrappen van nationale bepalingen die niet op grond van Europese regelgeving verplicht zijn en zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de eigen verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven.

Een van de onderdelen is de doorlichting van ministeriele regelingen die zijn gebaseerd op de Visserijwet 1963. Het eerste resultaat van deze doorlichting is een nieuwe regeling, die op 1 augustus 2006 in werking treedt. Door deze nieuwe regeling staan regels met betrekking tot hetzelfde onderwerp overzichtelijk bij elkaar en hoeft de visser niet langer 11
regelingen door te nemen.

Na deze regeling volgen nog twee regelingen, namelijk bepalingen op het gebied van controlevoorschriften en technische maatregelen en bepalingen op het gebied van
contingentering en de instandhouding van visbestanden.

Veerman levert hiermee een bijdrage aan het streven van het kabinet naar een verlaging van de administratieve lasten en een beperking van de regeldruk. Daarnaast wordt kabinetsbreed het Project Vereenvoudiging Vergunningen uitgevoerd.

Alle vergunningstelsels worden hiertoe getoetst op nut en noodzaak.
Provincie:
Tag(s):