maandag, 16. januari 2006 - 20:45

Veiligheidsonderzoek in Dalfsen

Dalfsen

In de loop van volgende week wordt aan 800 inwoners van de gemeente Dalfsen een enquête verstuurd waarin wordt gevraagd naar hun veiligheidsgevoel en –beleving. Met de resultaten van de enquête wil de gemeente Dalfsen nieuwe prioriteiten stellen in het integrale veiligheidsbeleid.

Uit diverse recente onderzoeken is gebleken dat Dalfsen een veilige gemeente is. Uit een provinciaal onderzoek, het Veiligheidsbeeld Overijssel 2003-2004 kwam Dalfsen zelfs als veiligste gemeente uit de bus. Met name op het gebied van misdrijven en verkeersveiligheid heeft Dalfsen het in die periode goed gedaan. Ook in veiligheidsonderzoeken van het Algemeen Dagblad en het opinieblad Elsevier scoort Dalfsen hoog.

Actualisering huidig integraal veiligheidsbeleid
Dit betekent niet dat er nu niets meer hoeft te gebeuren op het gebied van veiligheid. Integendeel: de huidige nota Integrale Veiligheid (vastgesteld in december 2002) dient te worden geactualiseerd. De negentien actiepunten uit de nota zijn vrijwel alle doorlopen. Dit heeft o.a. geresulteerd in de aanstelling en inzet van stadswachten in de gemeente Dalfsen. Ook houdt de gemeente bij nieuwbouw en bij herinrichting van bestaande bouw zoveel mogelijk rekening met de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Er is een Plan van Aanpak opgesteld om nieuwe prioriteiten te stellen. Hiervoor is nieuwe informatie nodig. Deze wordt op verschillende manieren verkregen: De objectieve veiligheidsmeting wordt gedaan aan de hand van de harde cijfers van de politie: welke cijfers en gegevens geven aanleiding tot (gemeentelijke) actie? Daarnaast speelt het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) een grote rol: Voelen mensen zich veilig in hun woon- en leefomgeving?

Veiligheidsenquête
Om dit te onderzoeken wordt een enquête uitgezet waarbij, verdeeld over de kernen, zo’n 800 inwoners wordt gevraagd naar hun veiligheidsgevoel. Hierbij worden bijvoorbeeld vragen gesteld als: Voelt u zich (overdag of ’s avonds) wel eens onveilig in uw eigen woning of in uw eigen woonbuurt op straat? Vindt er in uw buurt wel eens diefstal uit auto’s plaats of inbraak in woningen? Bent u wel eens slachtoffer geweest van fietsen- of brommer/scooterdiefstal? Bent u onlangs betrokken geweest bij een geweldsdelict?

De resultaten van het onderzoek worden begin april verwacht.
Provincie:
Tag(s):