woensdag, 8. maart 2006 - 15:34

Veiligheidsregio-regeling

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer Zeeland heeft een nieuwe regeling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland opgesteld en deze wordt ter vast-stelling aan de Zeeuwse gemeenten aangeboden. Op basis van opmerkingen en aanvullingen van de gemeenten op een eerdere versie is een nieuwe versie ontstaan.

Hierover is door het algemeen bestuur gesproken en unaniem besloten, zodat voor 1 juli 2006 de regeling door de gemeente-raden kan worden vastgesteld. 1 juli 2006 is de uiterlijke datum die minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Konink-rijkrelaties heeft gesteld waarop 25 veiligheidsregio’s in Nederland een bestuurlijke entiteit dienen te hebben.

Naast de opmerkingen die zijn ingediend door de gemeenten is in een themamiddag op 16 februari jl., waarbij bestuurders en ambtenaren van gemeenten aanwezig waren, een open discussie gevoerd over de definitieve tekst van de gemeen-schappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

De discussie ging over het bepalen van een gewijzigd voorstel voor de gemeenschappelijke regeling. Alle opmerkingen en aanvullingen zijn door het bestuur van de RBZ meegenomen en hierdoor is een nieuwe versie ontstaan.

De gemeenschappelijke regeling vormt de juridische basis voor de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Zeeland. De Veiligheids-regio Zeeland is feitelijk een gebied (in Zeeland de hele provincie) waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en hulpverleningsdiensten op de terreinen van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, genees-kundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de hand-having van openbare orde en veiligheid. De aansturing van de Veiligheidsregio Zeeland gebeurt door het Regionaal Veiligheidsbestuur.

Dit bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de regio Zeeland. Naast het Regionaal Veiligheidsbestuur blijft het regionale college van politie bestaan. De huidige gemeen-schappelijke regelingen zoals die van de Regionale Brandweer Zeeland (RBZ), de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR) als onderdeel van de GGD en de Centrale Post Ambulance (CPA) zullen verdwijnen.
Provincie:
Tag(s):