vrijdag, 13. januari 2006 - 12:18

Veiligheidsregio Utrecht van start

Utrecht

Woensdag is de formele oprichtingsvergadering van de Veiligheidsregio Utrecht gehouden. De Veiligheidsregio heeft tot doel de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises op effectieve wijze vorm te geven. Het bestuur van de VRU bestaat uit de burgemeesters van de 29 Utrechtse gemeenten en komt daarmee overeen met het bestuur van de regionale politie. De burgemeester van Utrecht, mevrouw A.H. Brouwer-Korf, is voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Het bestuur heeft de heer J.M.P. Wink aangesteld als directeur van de Veiligheidsregio Utrecht, tevens regionaal commandant brandweer. Vanaf 1 juni 2006 zal hij ook de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris gaan vervullen.

In de oprichtingsvergadering van de Veiligheidsregio Utrecht heeft het bestuur ook het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding vastgesteld. In dit plan is het regionale beleid ten aanzien van de rampen- en crisisbeheersing voor de komende jaren opgenomen. De rampen- en crisisbeheersing staat of valt met een slagvaardige organisatie. Teveel bureaucratie en versnippering is dan niet wenselijk. Met de oprichting van de Veiligheidsregio Utrecht zijn de verschillende regionale besturen en organisaties die zich met de voorbereiding op de rampen en crisisbeheersing bezig houden samengevoegd.

De Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de onderdelen regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en een regionaal bureau voor de gemeentelijke crisisbeheersing. De politie is ook een belangrijke partner binnen de rampen- en crisisbeheersing. Over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Utrecht zijn hierover afspraken vastgelegd in een convenant met de Politie Utrecht. Tenslotte is het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht eindverantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.

Op 1 juli 2006 moeten er in Nederland 25 Veiligheidsregio’s zijn gevormd. Met de inrichting van de Veiligheidsregio Utrecht bevindt de regio Utrecht zich in de voorhoede op weg naar 25 slagvaardige veiligheidsregio’s.
Provincie:
Tag(s):