donderdag, 29. juni 2006 - 12:25

Veiligheidsregio Zeeland is een feit

Regionaal

Op 1 juli 2006 is de Veiligheidsregio Zeeland een feit. Op 29 juni hebben de laatste gemeenteraden een besluit genomen over de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Hiermee is de juridische basis van de VRZ verankerd. De twee besturen, het bestuur van de Regionale Brandweer Zeeland (RBZ) en de bestuurscommissie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gaan samen verder als Regionaal Veiligheidsbestuur.

Vanaf 1 juli zijn deze besturen en ook het Veiligheidscollege er niet meer. Doordat de gemeenschappelijke regeling VRZ een wijziging is van de RBZ zijn alle medewerkers van de RBZ vanaf 1 juli 2006 in dienst van de VRZ. De RBZ bestaat dus niet meer.

Het Regionaal Veiligheidsbestuur van de VRZ bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur, onder voorzitterschap van burgemeester Lonink van Terneuzen, nemen alle 13 burgemeesters van de Zeeuwse gemeenten zitting. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van beleid en de financiële kaders vast.

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf burgemeesters. Voorzitter is burgemeester Lonink van Terneuzen en zijn plaatsvervanger is burgemeester Schouwenaar van Middelburg. De andere leden zijn burgemeester van Dok - Weele van Vlissingen, burgemeester Mulder van Hulst en burgemeester van der Zaag van Goes. De secretaris van dit bestuur is de directeur Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast zijn er nog twee adviescommissies, financiën en GHOR.

Het regionaal veiligheidsbestuur is onder andere verantwoordelijk voor:

- Het uitvoeren van taken van de regionale brandweer en de GHOR;
- Het beheer van de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland;
- Het toetsen en adviseren van gemeenten over pro-actie- en preventiebeleid;
- Het multidisciplinaire beleid op het gebied van rampen- en crisisbeheersing;
- Het coördineren van de voorbereiding van de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing;
- Het toezien op de kwaliteit van de basisbrandweerzorg;
- Het toezien op de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De voorzitter van het bestuur is bij rampen van bovenlokale betekenis de coördinerend bestuurder. Het gezag over de daadwerkelijke inzet van politie, brandweer en GHOR blijft bij de burgemeester in elke gemeente.

De werkzaamheden die voortvloeien uit het takenpakket komen op het bordje van de directeur, de commandant Brandweer Zeeland i.o., de regionaal geneeskundig functionaris (RGF), de korpschef politie en de coördinerend gemeentesecretaris. Ieder op zijn specifieke terrein. Tezamen vormen zij de Veiligheidsdirectie, waarin multidisciplinaire afstemming en samenwerking centraal staan. Naast de centrale bezetting zullen periodiek Defensie, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Justitie, Provincie e.a. aansluiten.

De opdracht van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om 9 basisniveaus te realiseren per 1 juli 2006 is grotendeels gehaald. Maar met de realisering van de basisniveaus is de VRZ nog niet af. De basisniveaus vormen het vertrekpunt om de VRZ verder te bouwen naar Zeeuws maatwerk. De realisatie hiervan zal in projecten verder vorm worden gegeven, zoals de regionalisering van de brandweer.

Het veiligheidsbeeld is in Nederland en in de rest van de wereld sterk veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van terrorisme, industriële ongevallen, ICT-incidenten en de vogelgriep. Deze moderne dreigingen van de steeds dynamischer en complexer wordende moderne samenleving hangen als donkere wolken boven ons hoofd.

Het kabinet vindt dat we niet alleen voorbereid moeten zijn op de ‘klassieke’ rampen, maar ook deze nieuwe dreigingen de baas moeten zijn. Momenteel is er nog te veel vrijblijvendheid en onvoldoende slagvaardige samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties. Op het moment van een crisis wil het kabinet dat er slagvaardig, met korte lijnen wordt samengewerkt. Dé oplossing hiervoor is de Veiligheidsregio.

In Nederland zijn er straks 25 veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Zeeland is er hier één van waarin hulpverleningsdiensten nauw samenwerken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de handhaving van openbare orde en veiligheid.
Provincie:
Tag(s):