donderdag, 19. januari 2006 - 9:51

Verkorten raapseizoen kievitseieren noodzakelijk

Op dinsdag 24 januari worden de bezwaren van Faunabescherming en Vogelbescherming tegen het rapen van kievitseieren opnieuw behandeld in de externe bezwarencommissie van de provincie Fryslân. In haar verweerschrift tegen deze bezwaren geeft de provincie aan een nieuwe ontheffing aan de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten (BFVW) te gaan verlenen en het raapseizoen acht dagen korter te willen maken: tot en met 31 maart in plaats van tot en met 8 april.

Onder meer door deze kortere raapperiode denkt de provincie aan de eisen van de Raad van State te kunnen voldoen. De aanpak is tot stand gekomen in nauw overleg met de BFVW. Het is de bedoeling dat de nieuwe ontheffing zal gelden voor twee jaar. Er hoeven geen beperkingen te worden gesteld in het aantal mensen in het veld dat eieren raapt of in het aantal per persoon te rapen eieren. In de speciaal beschermde Vogelrichtlijngebieden zal het rapen niet langer worden toegestaan.

De Raad van State heeft in de uitspraak van 7 december 2005 aangegeven dat moet worden gewaarborgd dat het rapen van kievitseieren geen afbreuk doet aan de Friese kievitenpopulatie. Het moet volgens de Europese Vogelrichtlijn, die Fryslân rechtstreeks moet toepassen, gaan om ‘kleine hoeveelheden’. De provincie gebruikt hiervoor het Europese 1% populatie-verliescriterium. Uit berekeningen blijkt dat tot en met 31 maart ongeveer 6900 kievitseieren kunnen zijn gelegd in Fryslân. Het effect van het rapen van dit aantal eieren op de Friese kievitenpopulatie blijft binnen het 1%-criterium. Om deze reden is het onnodig nog langer te werken met het aantal van maximaal 15 eieren per persoon uit de regeling van het ministerie van LNV, waar Fryslân zich tot nu op baseerde die door de Raad van State niet goed genoeg is bevonden.

De Raad van State heeft daarnaast aangegeven dat het rapen van kievitseieren selectief moet zijn en onder strikt gecontroleerde omstandigheden moet plaatsvinden. Dit kan door in de nieuwe ontheffing voor te schrijven dat het rapen van kievitseieren alleen is toegestaan voor leden van de door de Raad van State als deskundig gekwalificeerde BFVW. Het aantal mensen dat eieren raapt hoeft niet te worden beperkt; ook blijft er ruimte voor jeugdopleidingen en jonge nazorgers. De provincie en de BFVW blijven gaan voor de verplichte combinatie van eieren rapen met nazorg en nestbescherming. Er zal worden overlegd met de BFVW over een nieuwe manier van gegevens verzamelen, om te bekijken hoe de nieuwe ontheffing over twee jaar kan worden verlengd.

Volgens Gedeputeerde Andriesen, die zich sterk maakt om zoveel mogelijk van de Friese traditie van het zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren overeind te houden, is er samen met de BFVW de afgelopen weken keihard gewerkt en gerekend en is de best beschikbare informatie verwerkt. Volgens haar is dit het maximaal haalbare resultaat voor dit moment. Andriesen: ‘Ik heb er begrip voor dat er mensen zullen zijn die teleurgesteld zijn over het verkorten van het seizoen, maar de nieuwe ontheffing zal de juridische toets der kritiek moeten kunnen doorstaan. We moeten het raapseizoen-2006 veiligstellen om de infrastructuur van nazorg in de benen te houden.’
Provincie:
Tag(s):