dinsdag, 28. februari 2006 - 10:10

Vervuilende vrachtwagens weren uit het centrum

Tilburg

De vergevorderde onderhandelingen tussen een groot aantal gemeenten, het Rijk en de vervoersorganisaties, voor het instellen van millieuzones heeft nog niet geleidt tot het sluiten van een landelijk convenant. De vervoersorganisaties hebben te kennen gegeven dat de datum van vrijdag 24 februari voor hen nog te vroeg was. Eerst moet de achterban geraadpleegd worden alvorens tot de ondertekening kan worden overgegaan.

De overige convenantpartijen betreuren dit, maar gaan er van uit dat er uiterlijk op 21 maart 2006 wel een convenant getekend kan worden.

Naar aanleiding van het uitstel van het ondertekenen van het convenant is afgelopen vrijdag bestuurlijk overleg gevoerd tussen de betrokken gemeenten Breda, Delft, Den Bosch (mede namens Eindhoven en Helmond), Nijmegen, Rotterdam, de Provincie Noord Brabant, Staatssecretaris Van Geel van het ministerie van VROM en Tilburg.

De deelnemers aan dit overleg hebben de heer Van Geel aangegeven dat het hen ernst is met het oplossen van de luchtkwaliteitproblematiek in de binnensteden en dat het instellen van een milieuzone daarbij een belangrijk en onontkoombaar middel is.

De gemeenten streven naar een eenduidige aanpak en uitvoering van milieuzonering. Hiermee worden voor de vervoerssector herkenbare uitvoeringsregels geboden waarop zij kan investeren in aanpassingen aan schoon vrachtvervoer. Vervolgens zullen overheid en bedrijfsleven samen een integraal maatregelenpakket binnen de milieuzones uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):