woensdag, 22. februari 2006 - 14:30

Vier gebieds-combinaties voor nieuwe natuur

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het advies in ontvangst genomen dat beschrijft welke combinatie van gebieden in aanmerking komen voor natuurontwikkeling. De gebieden zijn gezocht in de zone boven en onder de Westerschelde tussen Vlissingen en Hansweert. De vier gebiedscombinaties zijn:

1. Eendragtpolder en Hellegatpolder,
2. Everingepolder, Van Hattumpolder met Hellegatpolder,
3. Everingepolder, Van Hattumpolder met Eendragtpolder,
4. Everingepolder, Van Hattumpolder, Zuidpolder met kleine
variant van de Hellegatpolder.

Deze gebieden passen allemaal bij de opgave van 295 ha die afgesproken is in de Bestuursovereenkomst met het Rijk.

De provincie heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar geschikte locaties voor natuurontwikkeling boven en onder de Westerschelde in de zone tussen Vlissingen en Hansweert. Er is onderzocht en geselecteerd op basis van factoren zoals veiligheid, cultuurhistorische waarde, economische waarde en landschappelijke waarde.

In de onderzochte zone blijkt natuurontwikkeling in 12 deelgebieden mogelijk: 5 deelgebieden aan de noordzijde en 7 aan de zuidzijde. Deze gebieden zijn vervolgens beoordeeld op ecologische geschiktheid voor het gewenste natuurbeeld. Bij de beoordeling is ook rekening gehouden met maatschappe-lijke aspecten zoals de bewoningsdichtheid en het agrarisch perspectief.

De vier gebiedscombinaties die zijn overgebleven voldoen het beste aan de gestelde criteria.

De komende periode gebruikt de provincie om diepgaand te onderzoeken welke van deze vier combinaties het meest geschikt is voor de aanleg van de nieuwe natuur. De wettelijke procedure van de Milieueffectrapportage, die op het project 'Natuurpakket Westerschelde' van toepassing is, schrijft voor dat de gebiedscombinaties op hun effecten getoetst dienen te worden. Hiervoor wordt een zogenaamde Startnotitie opgesteld, waarin wordt aangegeven welke alternatieven op welke aspecten onderzocht gaan worden.

Rond de zomer is deze notitie gereed. Op deze notitie is inspraak mogelijk. Vervolgens start dan de onderzoeksfase. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar van 2007 is afgerond en dat dan een besluit genomen wordt over het gebied.

De provincie hecht groot belang aan het doorlopen van een zorgvuldige en transparante procedure. Daarom wordt de komende periode benut om op meerdere momenten in contact te treden met de belanghebbenden en bewoners in de gebieden die zijn geselecteerd.

Op 7 oktober 2005 heeft Provinciale Staten de verantwoorde-lijkheid gekregen om 600 ha nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde te ontwikkelen. Dit is een eis vanuit Europa, in het kader van de ‘Instandhoudingdoelen Vogel- en Habitatrichtlijn’.

Eerder werden al twee locaties voorgesteld door het Rijk: het Zwin en de Hedwige-/Prosperpolder. De resterende ca. 295ha zijn nu dus bekend geworden.
Provincie:
Tag(s):