donderdag, 1. juni 2006 - 11:43

Vogelbescherming: "Geen vergunning gaswinning Waddenzee"

Zeist

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International dringen er bij de overheid op aan, om geen vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te verlenen voor het winnen van gas in de Waddenzee. In een uitgebrachte zienswijze, wijzen de organisaties erop dat er nog te veel onzekerheden zijn over de effecten van gaswinning, in het zeer belangrijke en als zodanig internationaal erkende vogel- en natuurgebied. Zo is niet aangetoond dat gaswinning geen negatieve gevolgen heeft op daling van de bodem en daarmee op het ecosysteem van de Waddenzee en het nabij gelegen Lauwersmeer. Vogelbescherming en BirdLife vinden dat negatieve cumulatieve effecten, van zeespiegelstijging door klimaatverandering in combinatie met bodemdaling door gaswinning, onvoldoende door de overheid is beoordeeld.

Een ander bezwaar is dat niet is gekeken naar de internationale verantwoordelijkheid van Nederland in samenhang met de trekroute van en naar Afrika. De Waddenzee is een essentieel getijdengebied voor veel trekvogels. Voor schelpdiereters als de kanoet is het een onmisbaar gebied om tijdens de trek bij te tanken. Ook andere trekvogels in het Waddengebied, zoals rosse grutto, zilverplevier goudplevier, eidereend, drieteenstrandloper, bonte strandloper en groenpootruiter vinden in de wijde omgeving geen vergelijkbaar gebied. Voor deze populaties heeft Nederland met haar Waddenzee een internationaal grote verantwoordelijkheid. Effecten in de Waddenzee dienen dan ook in samenhang met andere voor wadvogels essentiële gebieden, zoals in Afrika, bekeken te worden.

Vogelbescherming en BirdLife International zijn van mening dat de overheid alle energie moet steken in verbetering van natuur in de Waddenzee. Gaswinning spoort niet met het, eerder door de overheid verkondigde, beleid dat de natuur hoofddoelstelling van de Waddenzee is.
Provincie:
Tag(s):