vrijdag, 1. december 2006 - 11:56

Voorbereiding toepassing bagger in landbouw

Friesland

De provincie Fryslân start eind dit jaar een project om vrijgekomen baggerspecie uit baggerwerkzaamheden op grote schaal te gebruiken in de landbouw.

Te denken valt aan het ophogen en droogmaken van lage en natte landbouwpercelen, het ophogen van kaden, herstel van terpen of verbeteren van bouwland. Het project wordt uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud en LTO-Noord Projecten en neemt ongeveer een jaar in beslag.

“Per jaar slibt er in kanalen,vaarten en meren in Fryslân ongeveer twee centimeter bagger aan. Hierdoor komen er ieder jaar nagenoeg een miljoen kubieke meter slib bij. Het beleid in de provincie is erop gericht om deze baggerspecie zo nuttig mogelijk te hergebruiken�, aldus gedeputeerde Baas van provincie Fryslân. Baas is warm voorstander van de blijvende zoektocht naar toepassingsmogelijkheden van bagger. Het toepassen van bagger in bijvoorbeeld weilanddepots, kaden en terpen moet wel passen in het toekomstige Besluit bodemkwaliteit dat in de loop van 2007 van kracht wordt.

De verwerking van bagger wordt vaak kritisch gevolgd. De negatieve bijklank van bagger heeft hier alles mee te maken. Daarom wordt gewerkt aan toepassingen waar alle partijen van profiteren. Het gaat in dit geval om schone of licht verontreinigde bagger en om een veilige toepassing, waar de baggerende partijen en de agrarische sector beide voordeel van hebben. Op het jaarlijkse nationale baggercongres in Arnhem heeft de provincie het project vanmiddag gepresenteerd.

Onderzoek heeft uitgewezen dat toepassing van bagger in de landbouw technisch haalbaar is en dat er draagvlak voor is. Om de potentie van de landbouw als 'gebruiker' van baggerspecie zo goed mogelijk te benutten is een gedegen voorbereiding nodig. Zo moeten aanbieders en ontvangers van bagger bij elkaar worden gebracht en moet een vergoedingssysteem worden opgezet. De resultaten van het project worden eind 2007 verwacht.
Provincie:
Tag(s):