woensdag, 19. juli 2006 - 15:00

Vrijwilligerswerk in Friesland gaat goed

Leeuwarden

Het is goed gesteld met de vrijwilligers in Fryslân. Dat is de belangrijkste conclusie van het tweede vrijwilligersonderzoek dat de provincie Fryslân heeft uitgevoerd. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat vrijwilligerswerk flexibeler moet worden. Vooral om jongeren te interesseren in vrijwilligerswerk zou het invoeren deeltijd- en duobanen helpen.

Voor het onderzoek heeft de provincie 12.000 organisaties, verenigingen en stichtingen aangeschreven. De organisaties hebben allemaal een overwegend maatschappelijk belang. Het ging dus niet om commerciële organisaties. Van de 12.000 aangeschreven organisaties deed 57% mee aan het onderzoek. Hiervan bestaat tweederde geheel uit vrijwilligers. In totaal zijn bij de organisaties die meededen aan het onderzoek 143.640 vrijwilligers geteld. De meeste respons kwam uit de hoek van Sport en Recreatie (24% van respons) en Kunst, Cultuur en Media (17% van respons).

Van de ruim 143.000 getelde vrijwilligers is 11% jonger dan 25 jaar, 54% is tussen de 25 en 55 jaar oud en 35% is 55-plusser. In vergelijking met het vorige onderzoek in 2002, is het aandeel van 55-plussers iets gestegen en het aandeel vrijwilligers tussen 25 en 55 jaar oud iets gedaald. Deze verschillen zijn nog niet dusdanig hoog om er al te sterke conclusies uit te trekken. Het lijkt er wel op dat er sprake is van enige samenhang met de vergrijzing. Een vervolgmeting zal moeten uitwijzen of hier inderdaad sprake is van een trend.

Slechts 8% van alle organisaties geeft aan dat er binnen de organisatie allochtonen actief zijn als vrijwilliger. Grote uitzondering zijn de organisaties binnen Verpleging & Verzorging waar bij ruim eenderde van de organisaties één of meer allochtonen als vrijwilliger werken.

Gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers in de laatste 3 jaar, kenden de meeste organisaties evenals in 2002 stabiliteit: bij 78% van de organisaties is het aantal vrijwilligers de laatste drie jaar (vrijwel) gelijk gebleven. Slechts bij een enkele organisatie is er sprake van een sterke groei of daling van het aantal vrijwilligers.

De grote meerderheid van de organisaties heeft de beschikking over voldoende vrijwilligers. Ruim een kwart van de organisaties spreekt van een tekort aan vrijwilligers. Dit beeld is onveranderd aan de situatie in 2002. Van een ernstig tekort is slechts bij een enkele organisatie sprake.

Slechts 2% van de organisaties zegt regelmatig en 7% wel eens gebruik te maken van de diensten van een vrijwilligerscentrale/vrijwilligerssteunpunt.
Provincie:
Tag(s):