woensdag, 11. oktober 2006 - 8:12

Vroegtijdige aanpak van mensen met probleem

Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat de vroegtijdige aanpak van mensen die kampen met zware psychosociale problemen, dakloos of verslaafd zijn versterken. Dit wordt mogelijk omdat gemeenten nu de beschikking krijgen over een deel van het geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De gemeenten krijgen dit geld om nieuwe taken uit te voeren op het gebied van de gezondheidszorg. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg wordt uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten.

Openbare Geestelijke Gezondheidzorg. Dit is de zorg voor mensen die met veel problemen kampen, meestal niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, en daardoor bv. dakloos dreigen te worden. Nijmegen heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in deze zorg. Daarom kiest Nijmegen niet zozeer voor meer voorzieningen, maar vooral voor meer samenhang in de uitvoering. Er is duidelijk behoefte aan een stevige regie die partijen bijeen brengt en zorgt voor een stevige infrastructuur. Als centrumgemeente pakt Nijmegen deze rol graag op.

Nijmegen kiest ook voor preventie. Want behandeling in een vroeg stadium biedt vaak meer kans op succes dan wachten tot iemand zo zwaar in de problemen komt dat daklozen­opvang of verslavingszorg noodzakelijk is. Verder kiest Nijmegen voor resultaatgericht werken en een goede afstemming met andere financiers en opdrachtgevers in de zorg.

De maatschappelijke zorg valt onder de Wet maatschappelijke opvang (Wmo), die per 2007 ingaat. Deze wet schrijft gemeenten voor een beleidsplan te maken voor maximaal vier jaar. Uit praktische overwegingen maken wij dit plan in delen.

Het deel dat nu wordt vrijgegeven voor inspraak, gaat over de maatschappelijke zorg: de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, de openbare geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Over de plannen voor de individuele voorzieningen (met o.m. de thuiszorg) heeft de gemeenteraad al een besluit genomen. Het laatste deel van het Wmo-beleidsplan zal begin 2007 naar de gemeenteraad gaan.
Provincie:
Tag(s):