dinsdag, 14. februari 2006 - 8:31

Wachten op bestuurlijk akkoord A-2 tunnel

Maastricht

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Provincie Limburg, gemeenten Maastricht en Meerssen hebben het in december aangekondigde akkoord voor de gezamenlijke financiering van een ‘brede’ A2 tunnel met 2x3 rijstroken plus weefvakken verder uitgewerkt. Het akkoord werd 13 februari aan de raadscommissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit van Maastricht voorgelegd.

De raad zal een definitief besluit nemen in haar vergadering van 21 februari. Op 22 februari willen genoemde A2-partners hun handtekening zetten onder het akkoord dat nu op tafel ligt.

Voor commissie en gemeenteraad van Maastricht staat vooral het nieuwe toekomstvaste ontwerp, de daarop aangepaste kostenraming en de onderlinge risicoverdeling centraal. In de Bestuursovereenkomst van 2003 was een kostenraming van € 360 mln voorzien.

Het gezamenlijk aanvullend bestuurlijk akkoord dat nú op tafel ligt, gaat uit van een projectbudget van € 631,3 miljoen. Dit omvat € 499 mln van het Rijk, € 87,7 mln van Maastricht, € 1 mln van Meerssen en € 43,6 mln van de Provincie Limburg.

Via een realisatiesubsidie vanuit de Europese TEN-fondsen (Trans Europese Netwerk) kan Maastricht mogelijk ongeveer € 15 mln terugverdienen.

Hogere mobiliteitsverwachtingen en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage om vooral een ‘toekomstvaste oplossing’ voor de A2 in Maastricht te realiseren, zijn aanleiding geweest om ook bredere tunnelvarianten te onderzoeken.

Een smallere tunnel met 2x2 rijstroken plus weefvakken kan namelijk al tien tot vijftien jaar na openstelling ‘vol’ lopen. Naast extra kosten voor een bredere tunnel zijn vraagstukken en risico’s rond luchtkwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid door de A2-projectorganisatie nauwkeuriger in beeld gebracht.

Ook zaken zoals kosten planfase etc. die in de Bestuurs-overeenkomst van 2003 nog niet volledig waren geregeld zijn nu meegenomen.

Het aanvullend bestuurlijk akkoord van nu is een belangrijk stap op weg naar de aanbesteding. Doel van de samen-werkende A2-bestuurspartners is om uiterlijk 1 juni 2006 een Samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen waarin de rechten en verplichtingen van alle partijen voor de start van de aanbestedingsprocedure worden vastgelegd.

De aanbesteding kan starten nadat de Samenwerkings-overeenkomst is ondertekend én de ministers van VenW en VROM een richtinggevend standpunt hebben genomen in de tracé/m.e.r-procedure. Streven is de aanbesteding uiterlijk 1 juli 2006 te starten.

Deze rijksprocedure zal uitwijzen of ondertunneling de beste variant is voor de ombouw van de huidige autoweg tot autosnelweg. Het benodigde milieueffectrapport is inmiddels afgerond en door de ministers van VenW en VROM vrij gegeven. Vanaf 13 maart tot en met 24 april kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening hierover kenbaar maken.

De totale duur van de aanbesteding is ruim twee jaar. Naar verwachting zullen in 2009 de eerste uitvoeringsactiviteiten kunnen starten.
Provincie:
Tag(s):