donderdag, 14. december 2006 - 9:18

'Water Cluster Flevoland'

Lelystad

De provincie Flevoland wil de kennis op het gebied van water bundelen en daarmee versterken. Daarom wodt er 35.000 euro subsidie gegeven aan een onderzoek van de Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) om in beeld te brengen of er voldoende draagvlak is voor een “Water Cluster Flevoland�.

Met het onderzoek naar de haalbaarheid van de samenwerkingsverbanden in een “Water Cluster Flevoland� wordt beoogd: inzicht in de bedrijven & kennisinstellingen, positioneren van Flevoland als een regio met specialistische kennis en meer werkgelegenheid beoogd.



Door de klimaatdiscussie staat de waterproblematiek hoog op de politieke agenda. De discussie betreft water in al zijn facetten: van de beschikbaarheid van goed drinkwater tot de bescherming van Nederland tegen hoog water. Ook in Flevoland speelt de waterproblematiek een steeds belangrijker rol. Veelal wordt het thema water vanuit diverse invalshoeken beschouwd en is te weinig sprake van een integrale benadering. De provincie wil daar nu verandering in brengen. Gedeputeerde Greiner van Economische Zaken: “In Flevoland is veel kennis aanwezig op watergebied.�



Te denken valt aan Vitens, voorheen de Flevolandse Drinkwater Maatschappij, waterschap Zuiderzeeland, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Ook is hier veel kennis aanwezig bij bedrijven, adviesbureaus en bijvoorbeeld het Agrarisch Kennis Centrum in Dronten. Bedrijven in het Geomatics Business Park hebben direct bruikbare kennis ontwikkeld op basis van remote sensing data vanuit de ruimte.

“Flevoland is veruit de meeste geschikte provincie om een cluster van op water gerichte kennisorganisaties te vormen�, aldus gedeputeerde Greiner.
Provincie:
Tag(s):