donderdag, 10. augustus 2006 - 9:46

Waterschap baggert sloten en watergangen

Regionaal

In de tweede helft van augustus start het waterschap met het baggeren van sloten en watergangen. Door regelmatig te baggeren houdt Zeeuwse Eilanden de waterbodem op de juiste diepte en kan het water goed doorstromen. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met hydraulische graaf-machines die de baggerspecie en andere stoffen (baggerspecie van de klasse 0, 1 en 2) op een strook langs de waterloop leggen.

Op plaatsen waar mogelijk verontreiniging in de waterbodem aanwezig is, is het bodemslib reeds onderzocht. Wordt verontreiniging klasse 3 of klasse 4 aangetroffen, dan wordt de baggerspecie opgeladen en afgevoerd naar een slibdepot van het waterschap. Voor alle onderstaande baggerprogramma’s geldt dat in principe alle waterlopen bin-nen de aangegeven begrenzingen gebaggerd worden.

Bepalingen in de Keur waterbeheer van het waterschap geven aan dat eigenaren, pachters of gebruikers van percelen langs de waterlopen verplicht zijn om de machines op hun percelen toe te laten en specie of andere stoffen (waaronder plantengroei) uit de waterloop te ontvangen en vervolgens te spreiden of op te ruimen. Het is van groot belang dat het werk aaneengesloten kan worden uitgevoerd. Daarom vraagt het waterschap om landbouwproducten langs kavelsloten zo vroeg mogelijk te oogsten en obstakels langs waterlopen weg te halen, zodat een rijstrook voor de baggermachines beschikbaar is.

Om schade aan eigendommen te voorkomen, verzoekt het waterschap grondgebruikers om over de sloot hangende takken af te zagen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Rioleringen en drainages mogen niet in de sloot uitsteken maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Ook vraagt het waterschap om vistuig zoals fuiken uit de watergangen te verwijderen om schade te voorkomen.

Waar wordt er gebaggerd?
• Omgeving Zoutelande/Westkapelle, begrensd door de Prelaatweg, Baaiweg, Westkapelse watergang en de Mariekerkseweg.

• Omgeving Colijnsplaat/Kats, begrensd door de Zuiddijk, Oost Westweg en de Deltaweg.

• Omgeving Heinkenszand, begrensd door Rijksweg A58, Grote Dijk, Noteboomdijk, Noldijk, Meerkotsedijk en de Oude Kraaijertsedijk.

• Omgeving Wemeldinge/Kapelse Moer, begrensd door de Ruisweg, Monnikendijk, Smokkelhoekweg, Rijksweg A58 en het Kanaal door Zuid-Beveland.

• Omgeving Scherpenissepolder, begrensd door de Groenedijk, Westkerkseweg, Bitterhoekseweg, Paasdijkweg en de Lage Zandweg.

• Omgeving Brouwershaven/Scharendijke/Serooskerke, begrensd door Dammenweg, Zwaardweg en Delingsdijk.
Provincie:
Tag(s):