maandag, 28. augustus 2006 - 12:32

Waterschap bevordert afkoppelen regenwater

Middelburg

Het waterschap wil in nauwe samenwerking met gemeenten in de toekomst steeds meer regenwater scheiden van afvalwater. Het regenwater, dat in feite schoon is, hoeft zo niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap te gaan maar kan direct naar het oppervlaktewater.

Vooral in nieuwbouwwijken wordt al volop geïnvesteerd in een scheiding van regen- en afvalwater. Op basis van de gemiddelde vervangingsleeftijd van de riolering wordt ingeschat dat in 2050 vijftig procent van de huizen en bedrijven een gescheiden rioolstelsel hebben.

Regenwater komt via daken en straten normaal gesproken in het riool terecht. Rioolwater gaat naar een zuiveringsinstallatie waar het wordt schoongemaakt en vervolgens terug de natuur in gaat. Voor veel regenwater dat in het riool terechtkomt, is die zuivering helemaal niet nodig; het zou direct naar een sloot of water geleid kunnen worden. Vandaar dat bij nieuwbouw zoveel mogelijk een riool wordt aangelegd dat uit twee buizenstelsels bestaat. Het schoonwaterriool brengt dan het regenwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater.

Het afkoppelen heeft belangrijke voordelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en zorgt voor een hoger zuiveringsrendement. Het overstorten van afvalwater op oppervlaktewater tijdens hevige neerslag moet tot het verleden behoren als er meer afgekoppeld wordt. Dit geldt wel voor de lange termijn aangezien niet alle rioleringen op dezelfde momenten aan vervanging toe zijn. Ook kan er meer regenwater naar het grondwater zakken, wat verdroging tegengaat. Verdunning van afvalwater door regenwater neemt af waardoor efficiëntere zuivering mogelijk is. Dit levert op lange termijn lagere maatschappelijke kosten op.

In nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen wordt regenwater meestal afgekoppeld. De nieuwbouwwijk Ouverture in Goes is hier een voorbeeld van. Daar stroomt het regenwater via open goten aan de rand van de straat naar het schoonwaterriool. Ook in bestaand stedelijk gebied gebeurt dit steeds vaker, als het rioleringssysteem toch vervangen moet worden. Het tijdpad en tempo waarin wordt afgekoppeld, moet op lokaal niveau plaatsvinden door gemeenten en het waterschap.

In oktober behandelt de algemene vergadering van het waterschap de conceptnota ‘Aan- en afkoppelen’ die in samenwerking met alle gemeenten wordt opgesteld.
Provincie:
Tag(s):