donderdag, 26. januari 2006 - 9:04

Wegener reorganiseert, 300 banen weg

Apeldoorn

Op basis van een voorstudie naar een gestandaardiseerde formule voor de regionale dagbladen van Wegener heeft de dagbladengroep besloten deze formule nader uit te werken en een breder marktonderzoek te verrichten. In de tweede helft van dit jaar beginnen ze met een gefaseerde uitvoering en overgang naar het compacte tabloidformaat.

Wegener speelt hiermee in op de, ook in Nederland, herkenbare ontwikkeling in de voorkeur van krantenlezers en de adverteerders. Elk bestaande dagbladtitel blijft onder verantwoordelijkheid van een eigen hoofdredactie.

Parallel aan de invoering van de tabloidformule zal de organisatie van de Wegener Dagbladen Groep worden aangepast.

Hierdoor wordt een verdere professionalisering van de groep tegen lagere kosten mogelijk gemaakt. In het plan van aanpak wordt uitgegaan van de instelling van een groepsdirectie voor de functionele aansturing van de beleidsterreinen advertentiemarkt, consumentenmarkt en redactionele ontwikkeling en beheer.

Door herinrichting van bedrijfs- en productieprocessen zal de efficiëntie kunnen verbeteren.

Vanwege de meer centrale aanpak op hoofdfuncties, zullen de zes regionale dagbladuitgeverijen zich nog scherper kunnen richten op de respectieve regionale markten en de versterking van hun positie daarop.

Het plan van aanpak voor de aanpassing van de groeps-organisatie zal vanaf begin februari door een brede projectorganisatie nader worden uitgewerkt. Een operationeel implementatieplan zal naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar gereed zijn.

Het plan, inclusief een uitwerking van personele conse-quenties, worden voorgelegd aan de vertegenwoordigende overlegorganen. Naar thans verwacht wordt zal de aanpassing van de groepsorganisatie in 2007 worden voltooid en leiden tot een reductie van ten minste 300 arbeidsplaatsen.
Provincie:
Tag(s):