donderdag, 6. juli 2006 - 22:31

Wet brengt aantal bestuursleden KvK terug

Den Haag

Het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel wordt teruggebracht van 48 naar maximaal 24. Verder mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten. Dat zijn enkele van de wijzigingen op de Wet Kamers van Koophandel en fabrieken 1997 waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Dit gebeurde op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

De aangebrachte wijzigingen vloeien voort uit een periodieke evaluatie van de wet. Andere veranderingen zijn, wijziging in het toezicht, de wijze van besturen en de manier van samenwerken. Voorlichting en stimulering van de regio worden verplichte taken in plaats van facultatief. Hiervoor wordt jaarlijks een nationale agenda opgesteld van activiteiten die de Kamers van Koophandel zoveel mogelijk op uniforme wijze zullen uitvoeren. De nationale taak leidt tot centralisatie van activiteiten, waardoor deze efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is er sprake van een regionale taak die door de Kamers zelf wordt ingevuld. Daarbij ligt het accent op het belang van de (regionale) ondernemer. Het samenwerkings-verband tussen de Kamers wordt in het wetsvoorstel zichtbaar gemaakt en krijgt enkele faciliterende en coördinerende taken. Hierdoor hoeft de minister van Economische Zaken doorgaans niet met 21 (in de toekomst 12) verschillende Kamers te overleggen, maar is er één centraal aanspreekpunt.

De toezicht houdende rol van de minister van Economische Zaken wordt versterkt. De minister kan zelf in bijzondere gevallen een bestuurslid schorsen of ontslaan. De minister van Economische Zaken krijgt een algemene aanwijzings-bevoegdheid en goedkeuringsrechten met betrekking tot onder meer de begroting en de jaarrekening.

In deze wetswijziging wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het wetsvoorstel Kaderwet voor Zelfstandige Bestuurs-organisaties.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar, na indiening bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting dit najaar gebeuren.
Categorie:
Tag(s):