donderdag, 12. januari 2006 - 20:20

Wethouder Ganseman treedt af

Kapelle

Wethouder P. A. Ganseman heeft de burgemeester en de secretaris van de gemeente Kapelle in de vroege namiddag van donderdag 12 januari 2006 in kennis gesteld van zijn besluit om met onmiddellijke ingang af te treden als wethouder van de gemeente Kapelle.

Hij heeft zijn standpunt schriftelijk verwoord en meldt: ‘ik wil en kan gezien alle ontwikkelingen omtrent mijn persoon als wethouder niet meer naar behoren functioneren. Graag zou ik de uitslag van het OM afwachten. En dan ongeacht de uitkomst stoppen met mijn functie als wethouder. Ik zal ook mijn partij op de hoogte stellen en hun ook meedelen dat ik niet meer als lijsttrekker de verkiezingen in wil. Ik heb dit besluit genomen in het belang van de gemeenschap.’

De fractievoorzitters en de overige collegeleden zijn donderdag 12 januari 2006 om 17.00 uur geïnformeerd tijdens een extra ingelaste vertrouwelijke bijeenkomst.

Dinsdag 10 januari hebben de fractievoorzitters vertrouwelijk gesproken over de ont-stane situatie met betrekking tot de wethouder. Daarbij kwam het handgemeeninci-dent van oudejaarsavond aan de orde. Gezien het feit dat inmiddels de heer Ganse-man als privé-persoon eveneens aangifte van mishandeling heeft gedaan, lag er nog geen oordeel van het Openbaar Ministerie en is tijdens die bijeenkomst besloten nog geen politiek oordeel te vellen.

Ook het mogelijk in geding zijn van de integriteit van de wethouder en vermeende belangenverstrengeling waren onderwerp van gesprek. Dit was in feite een voortzet-ting van de openbare raadsdiscussie van 13 december 2005, waarbij de handelswijze van de wethouder met een motie (PvdA, SGP, Christenunie) sterk is afgekeurd. Deze motie is toen verworpen, maar een aantal aspecten zijn 10 januari nog eens vertrou-welijk besproken en op hun waarde getoetst in het licht van de algehele situatie.

Wethouder Ganseman is in kennis gesteld van deze discussie en de sfeer van het overleg. Donderdag 12 januari heeft er vervolgens een indringend en vertrouwelijk gesprek plaats-gevonden tussen de wethouder, de burgemeester en de secretaris.

Na ampel beraad is de wethouder tot de conclusie gekomen dat het beter was zich nu toch op zijn positie te beraden. Daarbij was een keuze aan de orde tussen tijdelijk terug-treden, met name gedurende het justitieel onderzoek inclusief een mogelijke bodemprocedure, of nu definitief ontslag nemen.

Het gemeentebestuur betreurt het in hoge mate dat ook de vele goede zaken waar het bestuur inclusief wethouder Ganseman zich, bestuurlijk en ambtelijk, intensief mee bezig heeft gehouden in het belang van onze gemeente, de laatste dagen zijn overschaduwd door deze spraakmakende kwestie rondom zijn persoon.

Wethouder G.J.J. Burger zal de taken van wethouder Ganseman overnemen.
Provincie:
Tag(s):