vrijdag, 7. april 2006 - 13:55

Ziekenhuis oefent met ZiROP

Terneuzen

Ziekenhuis ZeeuwsVlaanderen is het eerste Zeeuwse ziekenhuis dat beschikt over een geactualiseerd zieken-huisrampenopvangplan (ZiROP). Dit plan is belangrijk om, in geval van een ramp, grotere aantallen slachtoffers te kunnen behandelen. Een extra stok achter de deur is de voorbereiding op een mogelijke grieppandemie.

Een plan functioneert echter pas goed als er regelmatig wordt geoefend. ZorgSaam heeft dan ook gelijk met alle betrokken afdelingen en specialisten oefenavonden gehouden. De resultaten zijn bemoedigend. Zo blijkt het aantal slachtoffers dat behandeld kan worden groter dan vooraf ingeschat.

Samen met de adviseurs van het GHOR-bureau in Middelburg zal nu worden gewerkt aan verdere verankering van het ZiROP in de ziekenhuisorganisatie en vervlechting van ZorgSaam in de grotere calamiteitenstructuur van regionale Genees-kundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in Zeeland.

Op 8 en 9 maart heeft Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen twee virtuele oefeningen gehouden. De omgeving en voorzieningen van het ziekenhuis en de procedurele voorbereiding van het ZiROP zijn in een computeromgeving ingevoerd. Vervolgens is een groot ongevalscenario uitgewerkt en is gekeken hoe het ziekenhuis de dienstverlening gedurende het scenario organiseert en waarborgt.

Er is geoefend op een scenario met een ingestort dak van een sporthal. In de sporthal waren niet alleen 200 mensen aanwezig, maar werd ook een kinderfeestje gehouden. De combinatie van een groot aantal slachtoffers en een groep kinderen, is een speciale opgave voor een ziekenhuis. Voor Zeeuws-Vlaanderen is het een realistisch scenario waarop het ziekenhuis via het ZiROP voorbe-reid wil zijn.

Een belangrijk leermoment uit de oefeningen is de herkenning van de complexiteit van zorgverlening aan grote aantallen slachtoffers en de organisatie van die zorgverlening onder crisisomstandigheden. Als er grotere aantallen slachtoffers zijn, die allemaal medische hulp nodig hebben, gelden er andere procedures dan onder 'normale' ziekenhuis-omstandigheden.

Door goede afstemming van interne zorgprocessen konden er meer slachtoffers per uur behandeld worden, dan voorzien was in het ZiROP. Dit aantal is echter afhankelijk van het soort letsels van de slachtoffers.

De mensen die hebben meegedaan aan de oefening waren overwegend positief. De oefening heeft zichtbaar gemaakt dat het werken met een ZiROP leidt tot aanmerkelijke vergroting van de behandelcapaciteit. Tegelijk is men ook doordrongen geraakt van de noodzaak van verdere planmatige verbetering, intensievere procedurele afstemming en een grotere oefeninspanning.

Na beide oefeningen en met de input van de evaluaties gaat ZorgSaam zich nu allereerst richten op het opschalen middels de Belcomputer en het installeren van een computer-programma waarin de slachtofferregistratie plaatsvindt. Tevens zal het communicatieplan verder worden aangescherpt en de interne rolverdeling na opschaling.
Provincie:
Tag(s):