woensdag, 20. september 2006 - 12:28

Zwolle geeft reactie op kabinetsplannen

Zwolle

De plannen en mogelijkheden van de stad Zwolle sluiten aan bij de ambities van het kabinet, zoals die dinsdag 19 september 2006 zijn uitgesproken in de Troonrede. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle ziet belangrijke raakvlakken tussen de accenten die het Rijk legt en de voornemens van het gemeentebestuur voor de komende periode. Daarmee kan Zwolle in haar ogen een belangrijke bijdrage leveren aan de agenda van Nederland en het gemeentebestuur voelt die opdracht als een belangrijke verantwoordelijkheid.

In deze korte, eerste reactie wijst Zwolle op ontwikkelingen in de stad die aansluiten bij de gepresenteerde kabinetsplannen. De Zwolse ambities zijn neergelegd in het collegeakkoord, dat in april 2006 werd vastgesteld.

Zwolle: scharnier naar Noord- en Oost-Nederland
Met bijna 115.000 inwoners, zo´n 80.000 banen en een hoog voorzieningenaanbod vervult Zwolle een belangrijke scharnierfunctie richting Noord- en Oost-Nederland. Beheerste en kwalitatieve groei, zowel in fysiek, economisch als sociaal opzicht, in de komende jaren is de belangrijkste ambitie van het gemeentebestuur.

Sociaal: meer ruimte voor lokale basis voor zorg en ondersteuning
De onduidelijkheid over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de afgelopen jaren heeft plaats gemaakt voor ambitie. De gemeente Zwolle is actief aan de slag met de Wmo en beschouwt dit als een kans om op lokaal niveau te werken aan een ondersteuningstructuur op maat voor de mensen met een beperking en zorgvraag in onze stad. Met de overheveling van hulp bij het huishouden (een taak die voortvarend is voorbereid) is de WMO niet af. Zwolle gaat er van uit dat het kabinet in de komende periode ook andere ondersteuningsfuncties uit de AWBZ overbrengt naar de Wmo, zodat op lokaal niveau verder kan worden gegaan met het vormgeven aan een stevige basis voor zorg en ondersteuning.
Om Zwollenaren daadwerkelijk mee te laten doen aan de samenleving zijn in Zwolle meer initiatieven genomen. Schuldhulpverlening, armoedebeleid en integratie vormen bijvoorbeeld belangrijke pijlers van het sociale beleid. Om de sociale samenhang te versterken wordt wijkgericht werken als een belangrijk middel gezien. Immers, een sterke stad bestaat uit sterke buurten en zelfredzame inwoners.

Innovatie: ambitie van overheid, bedrijven en onderwijs
Met het kabinet ziet Zwolle inspirerend onderwijs als een vereiste voor de ontwikkeling van ieders kwaliteiten. Het grote en kwalitatieve aanbod van onderwijsinstellingen in de stad benut de ruimte die het kabinet voorstaat om in te spelen op behoeften van leerlingen, en waar mogelijk zal de gemeente die ontwikkeling stimuleren. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten zijn in Zwolle speerpunten in het collegeakkoord.
De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen vormt de basis voor innovatie en vernieuwing, op tal van gebieden. Betrokken instellingen in de regio Zwolle spannen zich volop in om die ambitie waar te maken.
De gemeente Zwolle draagt bij aan de landelijke doelstelling om administratieve lasten te verlichten. Vermindering van regels en optimaal gebruik van nieuwe mogelijkheden worden benut om de dienstverlening verder te verbeteren.

Bereikbaarheid: investeringen blijven noodzakelijk
De groei van Zwolle leidt tot een groei van mobiliteit. Met de komst van de Hanzelijn, investeringen in nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld bij de nieuwbouwwijk Stadshagen), verbeteringen aan de A28, N50 en Zwolse ringwegen en de opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Kampen wordt deze groei zo goed mogelijk gefaciliteerd. In de toekomst blijven investeringen, ook door de landelijke overheid, echter noodzakelijk.

Zwolle heeft als groenste stad van Europa een naam hoog te houden. Het belang van duurzaamheid in het algemeen en groen in en om de stad in het bijzonder is een belangrijk kader voor de ontwikkeling van de stad.

Arbeidsmarkt: mogelijkheden om mee te doen
Zwolle draagt in belangrijke mate bij aan de groei van werkgelegenheid. Desondanks staat een groep mensen nog werkloos langs de kant. Door intensieve samenwerking tussen betrokken instellingen (zoals gemeente, CWI, UWV) reikt de regio de optimale mogelijkheden aan om die mensen aan een baan te helpen en daarmee mee te laten delen in de welvaart. Vanuit Werkplein De Lure (de gezamenlijke locatie van genoemde instellingen) wordt gewerkt aan nieuwe, innovatieve dienstverleningsconcepten.

Veiligheid en stijl van besturen: continue aandacht
Alhoewel het gevoel van veiligheid ook in Zwolle groeit, blijft aandacht voor dit thema van groot belang. Investeringen in politie en sociale veiligheid juicht Zwolle toe.

Het gemeentebestuur van Zwolle ziet zichzelf, als een partner voor het Rijk, om de landelijke agenda uit te voeren. Anderzijds vormen organisaties in de stad belangrijke partners bij het bereiken van gestelde ambities. Niet voor niets is het thema van het collegeakkoord ´Samen voor Zwolle´.
Provincie:
Tag(s):