maandag, 4. juni 2007 - 19:49

1,1 Miljard voor gemeenten

Den Haag

Rijk en gemeenten hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen. De afspraken hierover zijn opgenomen in een bestuursakkoord waarover minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG vandaag overeenstemming hebben bereikt.

Het bestuursakkoord gaat ervan uit dat krachtige gemeenten de basis vormen van een slagvaardige overheid. Daarom krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid en financiële ruimte. Het gemeentefonds wordt verruimd met 1,1 miljard euro.

Om de dienstverlening van de overheid te verbeteren werken rijksoverheid en gemeenten twee programma’s uit. Een programma is gericht op een administratieve lastenvermindering voor burgers en bedrijven van tenminste 25%. De belangrijkste door burgers en bedrijven ervaren knelpunten worden daarbij het eerst aangepakt. Daarnaast komt er meer geld voor de invoering van de elektronische overheid In de dienstverlening aan de burger moet er voor de hele overheid een loket zijn en dat is de gemeente. Gemeenten moeten minimaal een 7 scoren op de kwaliteit van hun dienstverlening.Rijk en gemeenten werken samen aan het verminderen van de criminaliteit en overlast, die in 2010 met 25% verminderd moeten zijn ten opzichte van 2002. De gemeentelijke regierol op veiligheidsgebied wordt in 2007 wettelijk vastgelegd. In deze kabinetsperiode moeten de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde komen. Daarbij zet het Rijk in op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van veiligheidsregio’s.

Voor vragen over opvoeden en opgroeien moeten ouders, kinderen en professionals terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gemeenten krijgen daarover de regie.

Gemeenten gaan de komende vier jaar 75.000 mensen uit de bijstand aan een baan helpen. Daarnaast gaan ze zorgen dat nog eens 25.000 mensen die nu niet werken en ook geen uitkering hebben aan de slag gaan. Ter bestrijding van de armoede gaan gemeenten aan gezinnen met kinderen meer ondersteuning in natura geven. Gedacht kan worden aan bijstand voor computers, vervoer, sport en cultuur.

Bij de aanpak van wijken die achterblijven, kiezen Rijk en gemeenten voor een integrale benadering op de thema’s wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Om dit mogelijk te maken, krijgen gemeenten een grotere bestedingsvrijheid. Er komt een fonds om de participatie aan werk en onderwijs te bevorderen. Hiervoor worden verschillende specifieke uitkeringen gebundeld.
Categorie:
Tag(s):