vrijdag, 20. april 2007 - 15:37

80 miljoen voor CO2-afvang en-opslag

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het beschikbaar stellen van 80 miljoen euro voor de ontwikkeling van CO2-afvang en ondergrondse CO2-opslag.

Van het beschikbare geld is 60 miljoen euro bedoeld voor een Europese aanbestedingstender. Daarbij gaat het om CO2-opslagprojecten van middelgrootte omvang, die voor een periode van maximaal 10 jaar naar verwachting een emissiereductie van circa 0.4 Mton CO2 per jaar opleveren. De resterende 20 miljoen euro wordt gebruikt voor de stimulering van innovatieve projecten op het gebied van CO2-afvangtechnologie.

In 2005 heeft het kabinet afgesproken dat in verband met het langer open houden van kerncentrale Borssele 250 miljoen euro gereserveerd wordt voor een verdere verduurzaming van de energievoorziening. Het beschikbaar stellen van 80 miljoen euro voor de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag is in deze ontext gedaan.

Het kabinet ziet CO2-afvang en -opslag als een maatregel waarmee op termijn een vergaande CO2-reductie kan worden bereikt. Voordat grootschalige commerciële toepassing mogelijk is zal eerst ervaring op kleinere schaal moeten worden opgedaan en vertrouwen moeten worden verkregen in deze technologie. Ook zullen nu de eerste stappen moeten worden gezet om het relatief grote CO2-opslagpotentieel in Nederland tijdig te kunnen benutten.
Provincie:
Tag(s):